Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka Prima Park zawarła umowę o współpracy dotyczącej inwestycji w Parczewiedlahandlu.pl - 7 czerwca 2018 08:33


Zarząd Prima Park S.A. poinformował, że spółka oraz spółka zależna KI Jedenaście sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy z podmiotem trzecim w sprawie realizacji projektu w Parczewie.

Umowa określa zasady zwrotu na rzecz Prima Park udzielonej pożyczki oraz zwrotu KI środków wypłaconych z tytułu umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości w Parczewie oraz umowy o prace projektowe, oraz określa zasady, na jakich podmiot trzeci będzie mógł zrealizować na nieruchomości inwestycję, przy zapewnieniu jej finansowania a po zrealizowaniu inwestycji, zapłaci na rzecz spółki wynagrodzenie w zamian za wyrażenie zgody na dokonanie przeniesienia na jej rzecz przez KI praw i roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej oraz wszelkich praw i roszczeń wynikających z ww. umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości oraz umowy o prace projektowe oraz uzyskanie decyzji o przeniesieniu na podmiot trzeci decyzji o pozwolenie na budowę oraz w zamian za nabycie przez podmiot trzeci nieruchomości i możliwość zrealizowania inwestycji - czytamy w komunikacie.

Podmiot trzeci, po zrealizowaniu inwestycji (w wyniku której powstanie m.in. budynek handlowo – usługowy o powierzchni użytkowej ok. 2522 mkw.) zobowiązuje się zapłacić KI wynagrodzenie w wysokości 50 proc. dochodu ze sprzedaży inwestycji pod warunkiem nabycia nieruchomości oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę. Podmiot trzeci zobowiązał się w umowie, iż cena sprzedaży nie będzie niższa od kwoty ustalonej w umowie tj. 11.140.000,00 zł netto.

Strony umowy postanowiły, że w przypadku, w którym budynek, o którym mowa, nie powstanie i nie będzie sprzedany wraz z nieruchomością w terminie do dnia 1 maja 2021 r. podmiot trzeci nie będzie miał w stosunku do KI roszczeń o zwrot jakichkolwiek uiszczonych na rzecz KI kwot ani o zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy, zaś KI nie będzie miała w takim przypadku roszczeń o zapłatę wynagrodzenia przez podmiot trzeci w sposób opisany w umowie - informuje Prima Park.