Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Słabe wyniki TXM w lipcu. Spółka dogadała się z bankamidlahandlu.pl - 7 sierpnia 2018 09:38


Zarząd TXM S.A. poinformował, że 6 sierpnia 2018 roku spółka, PKO Bank Polski S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. zakończyły negocjacje warunków dalszego finansowania. Uzgodnienia zostały zapisane w dokumencie term sheet (TS), który opisuje zasady i warunki, na jakich banki zobowiązane będą udzielić spółce dalszego finansowania. Dokument ten nie ma charakteru wiążącego i nie kreuje zobowiązań stron, a stanowi jedynie wyraz ich intencji. Postanowienia zostaną inkorporowane w umowach kredytowych zawartych z PKO BP i ING na podstawie aneksów do tych umów, pod warunkiem uzyskania wewnętrznych decyzji kredytowych banków - podała spółka w komunikacie.

W ocenie zarządu TXM kluczowym elementem ograniczającym możliwość odbudowy poziomu sprzedaży jest wysoki poziom zobowiązań handlowych, który powoduje istotne ograniczenie w zapewnieniu zatowarowania sieci sklepów ofertą poszukiwaną przez klientów. W celu rozwiązania tego problemu akcjonariusze spółki podjęli na NWZA w dniu 10 lipca decyzje o jej dokapitalizowaniu w formie: emisji nowych akcji oraz emisji obligacji zamiennych na akcje spółki. Jednocześnie akcjonariusze TXM określili, że warunkiem dokapitalizowania spółki jest utrzymanie przez banki pełnej dostępności produktów bankowych na poziomach określonych w umowach kredytowych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Zamknięcie negocjacji z bankami jest kolejnym krokiem w procesie dokapitalizowania spółki. Dla sfinalizowania procesu konieczne są jeszcze następujące działania: podjęcie przez banki formalnych decyzji kredytowych akceptujących warunki zapisane w TS; zawarcie aneksów do umów kredytowych wprowadzających do nich postanowienia zawarte w TS; uzyskanie postanowienia sądu o wpisie w KRS zmian w statucie Spółki uchwalonych na NWZA polegających m.in. na wprowadzeniu kapitału warunkowego, który jest elementem koniecznym dla możliwości przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych na akcje TXM; przeprowadzenie emisji akcji i obligacji TXM; wypełnienie listy warunków zawieszających wejście w życie umów zmieniających, których lista jest określona w TS.

Zgodnie z TS, TXM i banki podpiszą umowy zmieniające do aktualnie obowiązujących umów kredytowych. Banki będą utrzymywać swoje zaangażowanie przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Umów Zmieniających, nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r.

W okresie kredytowania ING będzie udostępniał TXM kredyt w łącznej kwocie 31 mln zł w zł oraz w USD oraz w RON: w postaci kredytu na rachunku bankowym w łącznej kwocie 10 mln zł, dostępnego w zł oraz w postaci kredytu gwarancyjnego w łącznej kwocie 21 mln zł, dostępnego w zł oraz w USD oraz w RON wraz z sublimitem w wysokości 6 mln zł na wystawienie gwarancji bankowej i sublimitem 15 mln zł na otwieranie akredytyw.

W okresie kredytowania PKO BP będzie udostępniał TXM limit kredytowy w kwocie 42 mln zł oraz udzieli TXM sublimitów na: kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł, akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (zł, EUR i USD) oraz na kredyt nieodnawialny (zł, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17 mln zł gwarancje bankowe oraz regwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań TXM wobec beneficjentów gwarancji (zł, EUR, USD) (w tym gwarancje i regwarancje za zobowiązania spółek zależnych od TXM do kwoty 3 mln zł) oraz na kredyt nieodnawialny (zł, EUR i USD) wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z gwarancji, do kwoty 9 mln zł. W ramach sublimitu na gwarancje i regwarancje wydawane mogą być wyłącznie gwarancje czynszowe.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów TXM ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w lipcu 2018r. wyniosła ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18% w porównaniu do lipca roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 191 mln zł tj. o 3% mniej niż w roku poprzednim.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w lipcu 2018 roku wyniosły ok. 0,4 mln zł, co oznacza spadek o 40% w stosunku do lipca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 4,0 mln zł i była o 15% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Sieć TXM na koniec lipca składała się z 389 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,1 tys. mkw., która była o 0,4% wyższa niż na koniec lipca 2017.

Podstawowym czynnikiem, który w negatywny sposób wpłynął na osiągnięte przychody, były odczuwalne deficyty w obszarze zapasu w sklepach. Zbyt mała dostępność dla klienta oferty letniej, mogącej efektywnie konkurować z ofertą wyprzedażową sieci sklepów modowych, bezpośrednio i negatywnie przełożyła się na niski poziom sprzedaży w lipcu. Najistotniejszą przyczyną niedostatecznego zatowarowania sklepów są wykorzystane w pełni limity kredytu kupieckiego. Po sfinalizowaniu procesu dokapitalizowania Spółki, co powinno nastąpić w sierpniu br., nastąpi zwolnienie limitów u kluczowych dostawców. To pozwoli stopniowo na skuteczne zapewnienie atrakcyjnej oferty dla klientów, a tym samym odbudowanie poziomu sprzedaży - podała spółka w komunikacie.