Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wszystkie kluby za zmianami podatkowymi, zakładającymi 9-proc. CIT dla małych firmPAP - 2 października 2018 15:55


9-procentowa stawka CIT dla najmniejszych firm, wydłużenie stosowania ulgi mieszkaniowej - to niektóre propozycje zawarte w rządowym projekcie nowelizacji podatkowych, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek w Sejmie. Zmiany zostały poparte przez wszystkie kluby.

W rządowym dokumencie zawarta jest także propozycja zniesienia 5-letniej karencji na możliwość nieopodatkowanej sprzedaży dziedziczonej nieruchomości. Analogiczna propozycja znalazła się w projekcie ustawy autorstwa klubu Nowoczesna, omawianym równocześnie z projektem rządowym, za którego odrzuceniem opowiedział się klub PiS.

Posłowie omawiali we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, a także złożony przez posłów Nowoczesnej projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Jak mówił przedstawiając rządowy projekt wiceminister finansów Filip Świtała, dokument oznacza przejście z fazy intensywnego uszczelniania systemu podatkowego do etapu jego upraszczania i racjonalizacji.

Projekt zakłada wprowadzenie kilku korzystnych dla podatników rozwiązań - podkreślał wiceminister.

Zakłada przede wszystkim wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro.

Rozwiązanie to, mówił Świtała, ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących - szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki.

Ponadto projekt noweli umożliwia zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału. Ma to zapewnić, jak głosi uzasadnienie, "eliminację dyskryminacyjnego traktowania kapitału własnego (względem finansowania dłużnego) przez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo że koszty te faktycznie nie zostały poniesione)".

Projekt przewiduje uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku).

Zakłada złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać.

W rządowym projekcie zawarte zostały także zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Mają polegać m.in. na podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie podwyższeniu do 225 tys. zł miałby ulec ten limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych. Projekt określa również zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów - przyjęto, że tzw. użytek mieszany pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 wydatków eksploatacyjnych.

W projekcie znalazło się także uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych, dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu i podnajmu.

Określono wysokość kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał.

W projekcie uchylono obowiązek ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej oraz zmodyfikowano przepis dotyczący kompetencji naczelnika urzędu skarbowego w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywaniu zysku na kapitał zakładowy.

Podwyższono także kwoty limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym. Limit ten, mówił Świtała, wzrośnie z 0,15 do 0,25 proc. funduszu płac, czyli większa część składki na rzecz organizacji branżowych przedsiębiorców zostanie wliczona w koszty uzyskania przychodów, a tym samym pomniejszy dochód do opodatkowania, co będzie korzystne dla przedsiębiorców.

W projekcie poszerzono również zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT w przypadku sprzedawanych nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Wprowadzono również zwolnienia dla jednostek dozoru technicznego. Umożliwiono też, pod określonymi warunkami, posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.

W dokumencie zawarte są propozycję dotyczące spadkobierców sprzedających nieruchomości nabyte w spadku przed upływem 5 lat. Zmiana polega na tym, jak podkreślał Światała, by okres 5 lat, uprawniający do zwolnienia z podatku, liczyć od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę.

Analogiczne rozwiązanie zakłada omawiany równocześnie projekt klubu Nowoczesna.

Wiceminister Świtała wniósł o jego odrzucenie, ponieważ, jak przekonywał, tożsame są rozwiązania zawarte są w projekcie rządowym, a jednocześnie projekt rządowy "daje spadkobiercom dalej idące uprawnienia" niż poselski.

"Odrzucać projekt tylko dlatego, że został złożony przez opozycję, to nie przystoi, panie ministrze" - odpowiadała Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna), która prezentowała projekt poselski. "Tym bardziej, że nasze rozwiązania rząd skopiował do swojego projektu" - dodała.

Przekonywała, że nie ma żadnej podstawy, by projekt Nowoczesnej odrzucać, może razem z projektem rządowym trafić do komisji.

Występujący w debacie w imieniu PiS poseł Andrzej Kosztowniak przekonywał, że rządowy projekt będzie korzystny zarówno dla osób fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą.

Zwracał uwagę, że wprowadzenie stawki CIT 9 proc. jest realizacją zapowiedzi PiS. "Jeżeli potrafimy w sposób skuteczny zarządzać państwem, potrafimy również obniżać podatki" - mówił Kosztowniak.

Zapowiedział równocześnie, że klub PiS złoży wniosek o odrzucenie projektu Nowoczesnej w pierwszym czytaniu, bo w dokumencie rządowym wszystkie rozwiązanie z projektu poselskiego zostały skonsumowane, a poza tym idzie on znacznie dalej.

Występujący w imieniu klubu PO Janusz Cichoń krytykował przede wszystkim zawarte w projekcie rządowym rozliczenie samochodów, używanych do celów gospodarczych. Podkreślał, że rząd pod hasłem zwiększenia limitu proponuje "rozwiązanie skrajnie nieprzyjazne dla przedsiębiorców".

Cichoń przyznał, że stawka CIT 9 proc. to dobre rozwiązanie, wprowadzane "na osłodę", ale będzie dotyczyć niewielkiej grupy przedsiębiorców.

Także Mirosław Suchoń (Nowoczesna) krytykował rządowe propozycje dotyczące rozliczania samochodów. Przekonywał, że "karanie" przedsiębiorców za to, że używają droższych samochodów do działalności jest niewłaściwe, bo drogi samochód to często jedyny ich majątek.

Zarówno Cichoń, jak i Krzysztof Paszyk (PSL) opowiedzieli się za przekazaniem obu projektów do komisji. Ten ostatni również krytykował wiceministra Świtałę, że narzuca klubowi PiS, jak ma głosować w sprawie projektu Nowoczesnej.

Głosowanie w sprawie tego projektu najprawdopodobniej jeszcze na trwającym posiedzeniu Sejmu.