Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wittchen po III kw. ze wzrostem przychodów, sieć powiększyła się rdr o 16 sklepówdlahandlu.pl - 16 listopada 2018 10:30


Grupa Wittchen odnotowała wzrost sprzedaży o 26 proc., do wysokości 162 mln zł za III kwartały 2018 roku oraz o 32 proc., do wysokości 71 mln zł w samym III kwartale 2018 roku. Wzrost przychodów w kanale detalicznym wyniósł odpowiednio 20 proc. dla III kwartałów oraz 17 proc. dla samego III kwartału. W III pierwszych kwartałach 2018 roku wzrost przychodów wynikał zarówno ze zwiększenia powierzchni handlowej, wyższej sprzedaży w porównywalnych sklepach detalicznych jak i rozwoju sieci on-line w kraju i zagranicą.

W związku z odmiennie kształtującymi się terminami dostaw w kanale B2B w III kwartale 2018 roku została rozpoznana cześć przychodów z tytułu pierwszej akcji sprzedażowej w sieci handlowej Lidl, które w 2017 roku w całości zostały rozpoznane w IV kwartale.

Rosnąca siła zakupowa, trafny dobór asortymentu oraz sprzyjający kurs USD pozwoliły na realizację wyższej marży brutto na sprzedaży w ciągu III pierwszych kwartałów 2018 roku. Marża brutto w tym okresie wyniosła 58,7 proc. co oznacza, że była o 1,9 p.p. wyższa niż w okresie porównywalnym. W samym III kwartale marża brutto była na zbliżonym poziomie w stosunku do tego samego kwartału roku ubiegłego na co wpływ miały z jednej strony wyższe marże realizowane w kanale detalicznym, a z drugiej strony wyższy udział sprzedaży hurtowej charakteryzującej się relatywnie niższymi marżami brutto. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w 2018 roku o 24 proc., do czego w głównej mierze przyczynił się wzrost kosztów związanych z rozwojem sieci handlowej oraz logistyki, a także inwestycji w reklamę zarówno w kraju jak i zagranicą. EBITDA Grupy za okres III kwartałów 2018 roku wyniosła 27,7 mln zł.

W III kwartale 2018 roku zostały otwarte 3 salony sprzedaży, a powierzchnia handlowa zwiększyła się o 250 m2. Na dzień 30 września 2018 roku powierzchnia handlowa wynosiła 7.651 m2 i 98 punkty sprzedaży (na 30 września 2017 roku 6.368 m2 i 82 punkty sprzedaży).

W ramach rozwoju e-commerce w 2018 roku kontynuowana była sprzedaż poprzez własne strony internetowe na rynku ukraińskim (www.wittchen.ua), rosyjskim (www.wittchen.ru) oraz niemieckim (www.wittchen.com/de), sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe na rynkach europejskich oraz sprzedaż hurtowa do partnerów za granicą. W rezultacie tych działań przychody zagraniczne wzrosły o 66 proc., do poziomu 11,9 mln zł (III kwartały 2017: 7,2 mln zł).