Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

eobuwie.pl zwiększa kwotę kredytudlahandlu.pl - 16 listopada 2018 19:21


Zarząd CCC S.A. poinformował, że 16 listopada br. podmiot zależny od spółki, eobuwie.pl S.A. otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Aneks podwyższył limit kredytowy do łącznej kwoty 160 mln zł (poprzednia wartość 60 mln zł), w ramach którego Bank udzielił spółce eobuwie.pl limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 150 mln zł (poprzednia wartość: 40 mln zł) oraz w formie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 20 mln zł. Limit przedłużony został do dnia 31 października 2019 roku.

Zabezpieczenie umowy stanowią m.in.: hipoteka umowna do wysokości 160 mln zł na nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze, stanowiącej własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (podmiot zależny) oraz zastaw rejestrowy na należących do spółki zapasach wyrobów gotowych o wartości min 160 mln zł (najwyższa suma zabezpieczenia 120 proc. kwoty limitu).

Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC może zwiększyć się z 573 975 000 zł do 673 975 000 zł.