Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

TXM ze spadkiem sprzedaży. Spółka będzie modyfikować strategiędlahandlu.pl - 29 listopada 2018 10:30


Po trzech kwartałach 2018 r. grupa TXM zanotowała niecałe 250 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 267,2 mln zł rok wcześniej. Oznacza to spadek o 6,6 proc. Grupa zmniejszyła stratę na poziomie operacyjnym i zwiększyła stratę na poziomie netto. Po trzech kwartałach tego roku wyniosły one odpowiednio minus 24,2 mln zł i minus 26,5 mln zł.

Dla porównania, po 9 miesiącach 2017 r. strata na poziomie operacyjnym wyniosła 27,6 mln zł, a na poziomie netto 24 mln zł.

Spółka podkreśla, że po trzech kwartałach tego roku o 4,9 mln zł zmniejszyła się strata w wyniku na sprzedaży. Jest to pochodną pozytywnej zmiany w dwóch obszarach - wzrostu procentowej marży handlowej (+2,4 pp) oraz zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności (o 4,3%, do 5,7 mln zł).

Jak przypomina spółka, w 2017 i w 2018 r. TXM przeszedł dwa poważne kryzysy. Pierwszy związany z problemami z wdrożeniem nowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, a drugi – z ograniczeniami w dostępności towarów w II i III kwartale br. Dodatkowo nałożyły się na to niesprzyjające warunki pogodowe szczególnie jesienią br.

- Spowodowało to, że wdrażane dotychczas działania optymalizacyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym konieczne jest zintensyfikowanie i rozszerzenie obszarów restrukturyzacji Spółki. Obecnie trwają prace nad modyfikacją strategii, które obejmują następujące obszary: optymalizację sieci sprzedaży poprzez likwidację nierentownych i nierokujących lokalizacji, wzrost rotacji towarów poprzez zmianę polityki cenowej i optymalizację poziomu zapasu, wzrost efektywności operacyjnej sklepów i dalszą intensywną optymalizację kosztów działalności zarówno w sklepach jak i centrali.

- Celem opisanych powyżej działań jest zbilansowanie wynikowe i gotówkowe działalności Grupy TXM w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. Jesteśmy przekonani, że modyfikacja dotychczasowej strategii dla TXM jest słuszna i spowoduje w kolejnych okresach poprawę wyników we wszystkich kluczowych wskaźnikach Spółki – informuje zarząd firmy w sprawozdaniu.

Na 388 sklepów TXM (sklepy PL, RO i SK) na 30 września br. 66 poniosło stratę na poziomie bezpośredniego wyniku na sprzedaży w okresie od października 2017 r. do września 2018 r. (rolowane 12 m-cy) w łącznej wysokości 4 mln zł. W obecnej sytuacji Grupy Zarząd podejmuje działania w celu zamknięcia nierentownych sklepów.

Na koniec września 2018 r., w porównaniu do września 2017 r. powierzchnia sieci sklepów TXM zmniejszyła się o około 0,8 tys. mkw przy jednoczesnym spadku łącznej liczby sklepów o 11. Wpływ na to miały optymalizacja sieci sprzedaży w Polsce ( - 0,5 tys. mkw, 10 lokalizacji) oraz Słowacji ( - 0,2 tys. mkw, 1 lokalizacja).

Zdaniem spółki, największy wpływ na spadek sprzedaży w trzecim kwartale miały: brak optymalnej oferty asortymentowej i bardzo ciepła jesień - od początku września do połowy listopada.

- Od połowy II kwartału br. materializować zaczął się problem związany z dostępnością do zapasu. Było to konsekwencją ograniczenia dostaw towarów przez dostawców, wobec których wzrosły zobowiązania handlowe. Zobowiązania te były głównym źródłem sfinansowania strat poniesionych przez Spółkę w 2017 roku i w pierwszym półroczu 2018 roku. Ograniczone możliwości finansowania przełożyły się na atrakcyjność i dostępność oferty w III kwartale. Efekt zaburzenia w polityce asortymentowej był szczególnie widoczny w ofercie sierpniowo–wrześniowej, przede wszystkim w kluczowych akcjach back to school i back to office. Niedostateczny poziom zapasu negatywnie wpływał zarówno na realizowane na bieżąco poziomy sprzedaży, lecz również także na bardziej odroczony efekt obniżenia atrakcyjności oferty i sklepów TXM dla klientów – tłumaczy spółka w raporcie.

Identyfikując problem TXM przeprowadził projekt pozyskania dodatkowych źródeł finansowania celem zainwestowania w majątek obrotowy i w drugiej połowie sierpnia pozyskał 32 mln zł w formie podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje. Z tej kwoty ponad 29 mln zł zostało przeznaczone na sfinansowanie majątku obrotowego.

Pozyskane środki pozwoliły na stopniowe odbudowanie oferty asortymentowej. Realnie jednak wzrosty zapasów rozpoczęły się w połowie września br. a zatem miały niewielki wpływ na poziom sprzedaży zrealizowany w III kwartale. Na koniec września bezwzględna średnia wartość zapasu na mkw powierzchni sklepów była o 10 % niższa niż rok temu.

- Pozytywny efekt stopniowego zwiększania dostępności oferty w sklepach w wyniku zwiększenia zapasu został jednak całkowicie zniwelowany niesprzyjającymi warunkami pogodowymi od września do praktycznie połowy listopada. W porównaniu do roku poprzedniego średnia temperatura była wyższa w tym okresie o ok. 3 stopnie Celsjusza. Okres września i października to standardowo czas na wymianę garderoby na cieplejszą, jesienno-zimową. Klienci TXM, jako osoby bardzo praktyczne, do dokonania zakupów takiej odzieży potrzebują wyraźnego impulsu w postaci niższych temperatur. Wpływ tego impulsu był widoczny w tygodniu 39, gdy spadek temperatur poniżej poziomu roku 2017 r. spowodował od razu 40% wzrost sprzedaży w porównaniu do tygodnia poprzedniego. Analogiczna sytuacja miała miejsce w tygodniu 46 i 47, choć ich porównywalność r/r jest nieco utrudniona, ze względu na jeden dodatkowy dzień bez handlu w tygodniu 46 (12 listopada) oraz przesunięcie akcji promocyjnej Black Friday (w tygodniu 47) – czytamy w raporcie firmy.

Za trzy kwartały TXM zrealizował procentową marżę handlową na poziomie 41%, to jest o ponad 2 p.p. wyższym w porównaniu do roku poprzedniego.

W III kwartale były kontynuowane działania zmierzające do zmniejszenia kosztów bieżącej działalności TXM we wszystkich obszarach. W ujęciu rok do roku spadły one o 7 % ( - 5,7 mln zł).