Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IRG SGH: Koniunktura w handlu pogorszyła siędlahandlu.pl - 4 grudnia 2018 14:08


W IV kwartale 2018 roku koniunktura w handlu uległa pogorszeniu. Ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość ujemną (-3,1 pkt) - niższą od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem, lecz wyższą od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat (wynosi ona -5,2 pkt) – poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

W ciągu kwartału spadły również salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian sytuacji ogólnej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zakupów produktów krajowych, poziomu zatrudnienia, wolumenu sprzedaży, jak również utrzymywanych powierzchni magazynowych.

Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +10,0 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 26,3% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 57,5% ankietowanych za średnią, natomiast 16,3% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są nadal mało pozytywne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.