Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

E-Izba przeciwna licencjom na pośrednictwo przy przewozie osóbdlahandlu.pl - 10 stycznia 2019 15:13


Rada Ministrów prowadzi prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt ma na celu stworzenie jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczniejszą kontrolę prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników. Zdaniem Izby Gospodarki Eektronicznej wprowadzenie licencji dla pośrednictwa przy przewozie osób ingeruje w sposób nieproporcjonalny w wolność prowadzenia działalności gospodarczej.

-  Uzasadnienie Projektu nie daje odpowiedzi na pytanie, która z wartości określonych w art. 37 ust. 1 Prawa przedsiębiorców wymaga dla swej ochrony wprowadzenia obowiązku uzyskiwania licencji, ani dlaczego tak daleko idąca ingerencja stała się konieczna. (...) O ile zrozumiałe jest dążenie do ochrony interesów osób korzystających z usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób, poprzez system licencjonowania, to nie jest już tak w przypadku usługi pośrednictwa w takim transporcie. Są to przecież odrębne od siebie usługi - czytamy w stanowisku e-Izby.

- (...) Nie można tracić z pola widzenia, że wprowadzenie obowiązku posiadania licencji ograniczy
dostęp do rynku i będzie kolejną barierą dla rozpoczęcia działalności gospodarczej dla polskich mikro i małych przedsiębiorców. To oni bowiem, szczególnie boleśnie, odczują konieczność ubiegania się o
licencję. Stanowić to będzie dla nich dodatkowe, zbędne, obciążenie finansowe i organizacyjne.
Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie wymogu uzyskiwania licencji przez przedsiębiorców prowadzących pośrednictwo przy przewozie osób stanowi naruszenie zasady wolności wykonywania działalności gospodarczej oraz zasady proporcjonalności - argumentuje e-Izba.

E-Izba odniosła się również do postulatu rezygnacji z sankcji w postaci blokowania programów komputerowych, numerów telefonów, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych albo innych środków przekazu informacji. Zdaniem e-Izby nie ma żadnych podstaw dla wprowadzania tak daleko
idącego rozwiązania. 

E-Izba uważa, że warto byłoby rozważyć dodanie do projektu rozwiązań, które pozwolą na
wprowadzenie w ramach usług transportu drogowego taksówkami możliwości korzystania z
nowoczesnych rozwiązań naliczania i pobierania opłat. Przede wszystkim, dopuszczenie możliwości dopasowania taryfy do natężenia popytu, byłoby rozwiązaniem służącym zwiększeniu konkurencyjności powyższych usług.

Dodatkowo, krokiem w dobrą stronę byłoby dopuszczenie poza tradycyjnymi taksometrami również możliwości naliczania usług poprzez aplikacje mobilne oraz tzw. wirtualne taksometry. Takie rozwiązania będzie stanowiło impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze, zmniejszy koszty ponoszone przez taksówkarzy na instalację oraz serwisowanie taksometrów, a jednocześnie będzie wspierało przejrzystość i pewność rozliczeń.