Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W tym roku PIP sprawdzi czy sklepy są otwarte w niedzieledlahandlu.pl - 16 stycznia 2019 10:32


Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrole. W tym roku kontrolerzy przyjrzą się m.in.  realizacji postanowień ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Na 2019 r. przewidziana jest kompleksowa ocena stanu przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów bhp, w zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach górniczych oraz w placówkach handlowych, w których inspekcja oprócz zagadnień badanych rutynowo dodatkowo kontroluje realizację postanowień ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ponadto, program pracy PIP na ten rok koncentruje się na  takich zagadnieniach jak: czas pracy,
wypłata wynagrodzenia za pracę oraz problematyka umów cywilnoprawnych i należności z tego tytułu.
Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy, skargi wskazujące na naruszenia przepisów o czasie pracy i wypłacie należności pracowniczych rokrocznie stanowią ponad 40% ogółu skarg zgłoszonych do inspekcji.

W 2019 r. kontynuowane będą też kontrole przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, np. w agencjach ochrony osób i mienia. Jednocześnie sprawdzane będzie stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób pracujących na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług.