Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IOPK: Rzecznicy konsumentów nie mają szans w starciu z korporacjamidlahandlu.pl - 4 kwietnia 2019 11:52


Za przegrane procesy sądowe przeciwko wielkim koncernom rzecznicy konsumentów mogą zapłacić z własnej pensji i osobistego majątku. Instytut Ochrony Praw Konsumentów zaapelował do premiera i ministra sprawiedliwości o zmianę przepisów.

Jednym z elementów systemu ochrony konsumentów w Polsce jest instytucja 370. powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. Do kompetencji powoływanych przez lokalne samorządy rzeczników należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i występowanie do przedsiębiorców w sprawach zgłoszonych przez konsumentów. Rzecznicy konsumentów posiadają jednak o wiele mocniejsze uprawnienia, które zostały im przyznane przez państwo, by skutecznie działali na rzecz konsumentów. Są funkcjonariuszami publicznymi posiadającymi uprawnienie do występowanie na drogą sądową na rzecz konsumentów przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom, a w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów, rzecznik może być oskarżycielem publicznym. 

 - Chciałbym, żeby rzecznicy częściej reprezentowali konsumentów w sądzie – apelował prezes UOKiK, Marek Niechciał. Jego zdaniem poszkodowani konsumenci powinni otrzymywać od rzeczników pomoc w skomplikowanych sprawach konsumenckich dotyczących różnych dziedzin, a nie tylko prostych zakupów, gdzie nie chodzi o samą poradę.

Zdaniem Instytutu Ochrony Praw Konsumentów, apel prezesa może okazać przysłowiowym głosem wołającego na puszczy. Rzecznicy, którzy mają prawo do wytaczania spraw sądowych przeciwko nieuczciwym firmom obawiają się bowiem, że występując do sądu w obronie konsumenta poniosą wszystkie konsekwencje finansowe przegranej sprawy. Część rzeczników może liczyć na ewentualne pokrycie kosztów przegranej sprawy przez lokalny samorząd, ale zależy to wyłącznie od indywidualnych, lokalnych porozumień pomiędzy rzecznikiem a samorządem i nie jest to rozwiązanie systemowe. Wielu rzeczników wykonuje swoje obowiązki tylko w wymiarze części etatu.

- Przy braku gwarancji osobistego bezpieczeństwa materialnego osób pełniących obowiązki rzeczników konsumentów trudno oczekiwać, iż będą oni korzystać ze swoich ustawowych uprawnień i występować na drogę sądową przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom, a zwłaszcza wielkim koncernom – mówi Klaudia Anioł, prezes Instytutu Ochrony Praw Konsumentów.

25 marca br. Instytut Ochrony Praw Konsumentów zwrócił się do premiera oraz ministra sprawiedliwości z prośbą o rewizję i ewentualną zmianę obowiązujących przepisów w taki sposób, by występując przeciwko nieuczciwym firmom, często korzystającym z ochrony międzynarodowych kancelarii prawnych, rzecznicy konsumentów nie byli narażeni na ryzyko ponoszenia kosztów procesowych z własnego wynagrodzenia i osobistego majątku.