Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka zależna Sfinksa przejmuje koncept Meta Seta Galaretadlahandlu.pl - 11 kwietnia 2019 09:27


Shanghai Express Sp. z o.o., spółka zależna Sfinks Polska S.A., 10 kwietnia br. zawarła umowę z Cafe Contact Sp. z .o.o. na podstawie której Cafe Contact przenosi na Shangai, za cenę 500.000 zł prawa własności intelektualnej związane z konceptami „META SETA GALARETA” i „META DISCO”, prawa i obowiązki do wybranych lokali prowadzonych dotychczas przez CAFE CONTACT w ww. konceptach (3 lokalizacje) oraz przenosi własność środków trwałych i wyposażenia z powyższych lokali - podano w komunikacie.

Co do jednego z lokali przeniesienie praw nastąpi po zgłoszeniu takiego żądania przez SHANGHAI (do tego czasu SHANGHAI będzie jego podnajemcą). Umowa przewiduje dla CAFE CONTACT trzyletni zakaz konkurencji obejmujący działalność w konceptach konkurencyjnych do wskazanych powyżej.

W tej samej dacie zawarta została pomiędzy Sfinksem i SHANGHAI a osobą fizyczną pełniącą dotychczas funkcję członka zarządu CAFE CONTACT (menadżer) trójstronna umowa o współpracy dotycząca rozwoju sieci „META SETA GALARETA” i „META DISCO” i powołania menadżera do zarządu SHANGHAI. Wysokość wynagrodzenia menadżera z tytułu realizacji powyższej umowy uzależnione będzie w szczególności od realizacji przez SHANGHAI ustalonego planu rozwoju biznesu dla powyższych konceptów (obejmującego w szczególności otwarcie nowych lokali) oraz generowanych wyników. Okres obowiązywania powyższej umowy został określony na IV kwartał 2019 roku z możliwością przedłużenia jej obowiązywania na czas nieokreślony.

Jednocześnie w związku z umową spółka zależna - SPV.REST1 Sp. z o.o.  zawarła porozumienie z CAFE CONTACT, Inwento Sp. z o.o. oraz Inwento 2 Sp. z o.o., na podstawie którego z tym samym dniem rozwiązane zostały zawarte pomiędzy tymi stronami umowy o współpracy oraz umowy licencyjne dotyczące ww. konceptów oraz konceptu Funky JIM.