Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: Wysoki wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia w sekcji handel i naprawa pojazdówdlahandlu.pl - 2 maja 2019 10:38


Liczba pracujących według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 9481,2 tys. osób i była o 2,6% wyższa niż przed rokiem, a wzrost ten był niższy od notowanego w 2017 r. (kiedy wyniósł 3,3%). Udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się w stosunku do 2017 r. i wyniósł 67,8% (przed rokiem 67,4%) - podał GUS.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 8997,2 tys. osób i było o 2,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,3% w 2017 r.). Wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 6,6%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,8%), budownictwo (o 5,3%), informacja i komunikacja (o 4,2%), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,1%), oraz przetwórstwo przemysłowe (o 2,9%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. ukształtowało się na poziomie 4585,03 zł, tj. o 7,0% wyższym niż w 2017 r. W sektorze publicznym wyniosło 5114,40 zł (wzrost o 6,5%), a w sektorze prywatnym 4465,27 zł (wzrost o 7,6%).

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto była o 5,3% wyższa niż roku poprzednim. W porównaniu z 2017 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia odnotowano we wszystkich sekcjach, w tym najwyższy w sekcji: górnictwo i wydobywanie (o 10,6%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 10,1%), budownictwo (o 8,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 7,6%), administrowanie i działalność wspierająca oraz przetwórstwo przemysłowe (o 7,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 7,3%). 


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4542,62 zł i było o 7,2% wyższe niż przed rokiem.