Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Prawnik o sprawie SPAR: W postępowaniu zabezpieczającym sąd nie rozstrzyga meritum sporudlahandlu.pl - 16 maja 2019 12:42


- Cechą szczególną postępowania zabezpieczającego jest szybkość. Sąd nie bada i nie analizuje szczegółowo argumentów stron, a opiera się jedynie na uprawdopodobnionych faktach, dowodach przedłożonych przez wnioskodawcę - tłumaczy Justyna Alchimionek, adwokat z kancelarii Siekierzyński, Kochlewski. Sąd w Katowicach właśnie w takim postępowaniu wydał zabezpieczenie dla SPAR Polska w sporze ze SPAR International.

Oświadczenie Leszka Bacia, prezesa SPAR Polska cytujemy tutaj.

- Z reguły postępowanie zabezpieczające odbywa się bez udziału drugiej strony. Sąd wydając postanowienie dotyczące zabezpieczenia dysponuje ograniczonym materiałem dowodowym i nie zna stanowiska drugiej strony. Zwykle jest ono przedstawiane dopiero na etapie zażalenia. Celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie stronie tymczasowej ochrony prawnej, zanim zapadanie wyrok w postępowaniu rozpoznającym sprawę co do meritum. Ma ono zapewnić wykonanie orzeczenia sądowego, które ma zostać wydane w przyszłości. Warto podkreślić, iż udzielenie zabezpieczenia nie gwarantuje wygranej w sprawie, ale również odmowa udzielenia zabezpieczenia, nie przesądza o tym, że roszczenia strony są nieuzasadnione i nie zostaną uwzględnione w procesie - tłumaczy mecenas Justyna Alchimionek.

Zabezpieczenie może zostać udzielone w każdej sprawie cywilnej, zarówno przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, jak i w jego toku. Z wnioskiem o udzielenia zabezpieczenia może wystąpić każda ze stron, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz wykaże interes prawny. Strona powinna zatem nie tylko przedstawić fakty i argumenty uprawdopodabniające zasadność jej żądań, ale również powinna uzasadnić, iż brak środka jakim jest zabezpieczenie uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w przyszłości orzeczenia merytorycznego, lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania rozpoznawczego - wyjaśnia adwokat.

- Co do zasady zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, które strona uzyska wyrokiem. Pewnym wyjątkiem od tej reguły są m.in. sprawy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji. Z uwagi na specyfikę roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, sąd może, w ramach zabezpieczenia, unormować prawa i obowiązki stron, m.in. poprzez zobowiązanie do zaniechania określonych działań, np. do zaniechania kontaktów z określonymi podmiotami, jak to miało miejsce w komentowanej sprawie. Dokonując wyboru sposobu zabezpieczenia, sąd powinien uwzględnić interesy obu stron. Udzielenie zabezpieczenia zobowiązuje stronę do złożenia pozwu, a tym samym wszczęcia postępowania rozpoznawczego, w którym sąd zbada sprawę merytorycznie i ostatecznie rozstrzygnie o zasadności żądań stron - komentuje mecenas Justyna Alchimionek.