Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eksperci oczekują słabnącego tempa wzrostu PKB i umiarkowanej inflacji w latach 2019-2021PAP - 11 lipca 2019 11:18


Eksperci oczekują słabnącego tempa wzrostu PKB i umiarkowanej inflacji w latach 2019-2021 - wynika z czerwcowej rundy Ankiety Makroekonomicznej przeprowadzonej przez NBP. Zgodnie z prognozami w tym roku PKB może wzrosnąć o 4,0-4,8 proc., a inflacja będzie poniżej 2,5 proc.

Jak napisano w opublikowanym w czwartek przez Narodowy Bank Polski raporcie "Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów", zdaniem ankietowanych ekspertów w latach 2019-2021 "będziemy obserwować słabnące tempo wzrostu PKB i umiarkowaną inflację CPI."

Według nich prognozowany na 2020 r. wzrost inflacji ma charakter przejściowy - scenariusz centralny dla inflacji w 2021 r. jest równy celowi inflacyjnemu NBP (2,5 proc.). Stopa referencyjna NBP w latach 2019-2020 pozostanie bez zmian.

"W 2019 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB w przedziale 4,0-4,8 proc. (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). Scenariusz centralny na ten rok to 4,5 proc. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu PKB osłabnie i powinno kształtować się w przedziale 3,0-4,3 proc. w 2020 r. i 2,5-3,9 proc. w 2021 r., przy scenariuszach centralnych równych, odpowiednio, 3,7 proc. i 3,2 proc." - napisano w publikacji.

Ankietowani uważają, że w tym roku inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). "Znajdzie się ona zapewne w przedziale 1,9 proc.-2,5 proc. (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej wynoszącej 2,2 proc. Zgodnie z typowymi scenariuszami rozwoju sytuacji makroekonomicznej, w 2020 r. inflacja ukształtuje się w przedziale 2,1-3,1 proc., zaś w 2021 r. w przedziale 1,7-3,3 proc." - czytamy.

Jak dodano, scenariusze centralne dla tych lat to odpowiednio - 2,7 proc. oraz 2,5 proc.

Zgodnie z komentarzem zawartym w raporcie prawdopodobieństwo pozostawania inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego (+/- 1 pkt. proc. - PAP) jest wysokie dla wszystkich lat horyzontu prognostycznego, zwłaszcza dla bieżącego roku (93 proc., wobec 72 proc. w 2020 r. i 60 proc. w 2021 r.).

"Warto zauważyć, że o ile dla 2019 r. prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (78 proc.) jest wyraźnie wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu (22 proc.), o tyle w przypadku prognoz na 2020 r. mamy do czynienia z sytuacją odwrotną - odpowiednie prawdopodobieństwa wynoszą 41 proc. i 59 proc.. Z kolei dla 2021 r. równie prawdopodobne jest kształtowanie się inflacji poniżej i powyżej celu" - informuje NBP.

Eksperci zgodnie oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r. i 2020 r., choć prognozom na 2020 r. towarzyszy większa niepewność (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa dla tego horyzontu to 1,4 proc. i 1,7 proc.). Prognoza centralna stopy referencyjnej na 2021 r. (1,6 proc.) sugeruje nieznaczne zaostrzenie polityki pieniężnej. "Tym niemniej wysokie prawdopodobieństwo jest również przypisane scenariuszowi braku zmian stopy, a przedział typowych scenariuszy zawiera się między 1,2 proc. i 2,0 proc." - zaznaczono.

W raporcie napisano, że dodatkowe prognozy ekspertów wskazują, że kurs PLN/EUR będzie dość stabilny, kształtując się na poziomie ok. 4,25. Spodziewane jest wyhamowanie tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń w Polsce (z ok. 7 proc. w 2019 r. do ok. 5,3 proc. w 2021 r.), przy stabilnej stopie bezrobocia rejestrowanego (ok. 5,4 proc.). Zdaniem ekspertów cena ropy naftowej w latach 2019-2021 będzie wynosić ok. 65-70 dol. za baryłkę, zaś tempo wzrostu PKB w strefie euro będzie się kształtowało na poziomie 1,1 proc.-1,3 proc.

Jak dodano, w komentarzach dotyczących bieżących prognoz makroekonomicznych eksperci wskazali szereg uwarunkowań i czynników niepewności, mogących wpływać na procesy makroekonomiczne w Polsce w najbliższych latach.

"Są to w szczególności: spowolnienie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej (zwłaszcza w Niemczech i we Włoszech), rozszerzenie programu 500+, napięcia na rynku pracy, regulacje dotyczące cen energii w Polsce, skala i tempo absorbcji środków z UE, jak również sytuacja w Zatoce Perskiej, mogąca skutkować bardzo dużymi wzrostami cen ropy naftowej (scenariusz globalnej stagflacji)" - wyjaśniono.

Zgodnie z komunikatem letnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP trwała od 17 czerwca do 2 lipca 2019 r. W badaniu ankietowym wzięło udział 19 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizację przedsiębiorców.