Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK: Zyskujemy nowe kompetencje w zwalczaniu zatorów płatniczychdlahandlu.pl - 16 lipca 2019 12:07


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformuje w najbliższy czwartek o swoich nowych uprawnieniach, dotyczących zwalczania zatorów płatniczych. Ustawa regulująca te kwestie jest już po pracach w Senacie i ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

W ubiegłym tygodniu Senat zgłosił poprawki do ustawy mającej ograniczyć zatory płatnicze, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój. Poprawki mają charakter legislacyjno - redakcyjny. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Według szacunków, na które powołuje się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 80-90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie.

Kluczowe w ustawie jest skrócenie - do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury - terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) oraz do maksymalnie 60 dni - terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem - duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).

Nowe przepisy zakładają też coroczne przekazywanie przez największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) ministrowi ds. gospodarki (MPiT) sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te mają być publicznie dostępne; pierwsze raporty, dotyczące praktyk płatniczych, miałyby być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane informacje za 2020 r.).

Ponadto na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma nakładać administracyjne kary pieniężne.

Project ustawy zakładał, że jeżeli okaże się, że skumulowane długi firmy w ciągu trzech miesięcy przekroczą 5 mln zł, urząd będzie mógł dłużnika ukarać. UOKIK ma prawo sprawdzać ostatnie dwa lata i wybrać, które trzy miesiące skontroluje, aby dłużnicy nie mogli manipulować długami w celu ucieczki przed karą. Do wyliczenia kary posłuży specjalny wzór, w którym pod uwagę brane są wysokość łącznego przeterminowanego zadłużenia oraz okres zwłoki. Jeśli ten sam przedsiębiorca narazi się na karę ponownie, następnym razem jej wysokość będzie wyższa o 50 proc. Jednocześnie prezes UOKiK odstąpi od wymierzenia kary, jeśli kontrolowana firma sama jest ofiarą zatorów płatniczych i wartość świadczeń, do których zapłaty obowiązany jest podmiot w danym okresie jest równa lub mniejsza od wartości świadczeń nieotrzymanych z tytułu transakcji handlowych.

Pisaliśmy o tym