Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spar International: Jesteśmy przekonani, że wyrok sądu w Amsterdamie będzie dla nas pomyślnydlahandlu.pl - 17 lipca 2019 14:09


SPAR International podkreśla swoje silne przekonanie, że skuteczność rozwiązania umowy licencyjnej z SPAR Polska zostanie potwierdzona przez sądy w Holandii i Polsce. Centrala sieci Spar przygotowała obszerne oświadczenie w którym odnosi się do ostatnich wydarzeń.

SPAR International podkreśla, że:

· Orzeczenia dotyczące zabezpieczeń udzielonych przez sądy w Rzeszowie, Katowicach i Kielcach nie są ostateczne i będą przedmiotem postępowań przed Sądami Apelacyjnymi. SPAR International jest przekonany, że postępowania te doprowadzą w niedługim czasie do rozstrzygnięć korzystnych dla SPAR International

· Sąd w Amsterdamie potwierdził, że obie strony ustanowiły ten sąd właściwym do rozstrzygania kwestii związanych z umową licencyjną. Z tego powodu, wynik postępowania przed sądem Amsterdamie będzie decydujący

Firma tak podsumowuje postępowania sądowe w Polsce i w Holandii związane z wypowiedzeniem umowy licencyjnej SPAR International ze SPAR Polska :

· W sporze między SPAR International i SPAR Polska zapadło kilka orzeczeń sądowych. Żadne z nich nie było wyrokiem decydującym o istocie sporu. Innymi słowy, spór ten nie jest jeszcze rozstrzygnięty.

· Istnieją istotne okoliczności wskazujące, że w wyroku rozstrzygającym spór zostanie uwzględnione stanowisko SPAR International.

·  Sądy w Holandii i Polsce w czterech z pięciu postępowań o udzielenie zabezpieczenia związanych z wypowiedzeniem umowy licencyjnej przyznały rację SPAR International. Są to następujące Sądy: Sąd w Rzeszowie (w marcu - oddalając wniosek SPAR Polska o udzieleni zabezpieczenia), Sąd w Łodzi (w maju - oddalając wniosek SPAR Polska o udzieleni zabezpieczenia), Sąd w Rzeszowie (w czerwcu – udzielając zabezpieczenia SPAR International) i Sąd w Amsterdamie (w czerwcu – oddalając wniosek SPAR Polska o zabezpieczeni).

· Jedynie Sąd w Kielcach wydał postanowienie uwzględniające wniosek SPAR Polska. W ostatnim tygodniu Sąd Okręgowy w Kielcach wydał jednak decyzję o nadaniu biegu zażaleniu SPAR International na to postanowienie.

·  SPAR International wyjaśnia, że liczba postępowań sądowych dotyczących wypowiedzenia licencji wynika ze strategii SPAR Polska, który składał wnioski o zabezpieczenie, a następnie je wycofywał po tym jak wnioski te zostały oddalane. Przykładowo, SPAR Polska cofnął wnioski z Sądów w Rzeszowie i Łodzi po tym jak sądy te oddaliły wnioski o udzielenie zabezpieczenia złożone przez SPAR Polska. Taka strategia może być oceniona jako nadużycie prawa.

· Najważniejszym orzeczeniem w sprawie było jednak postanowienie wydane przez sąd w Amsterdamie w dniu 27 czerwca 2019 r. To ten sąd wyda wyrok rozstrzygający spór dotyczący licencji ponieważ umowa licencyjna była poddana prawu holenderskiemu i spory wynikłe na jej tle mają być rozstrzygane przez sądy holenderskie.

·  Sąd w Kielcach wstępnie uwzględnił argumenty SPAR Polska, udzielając zabezpieczenia. Jednakże, w opinii SPAR International decyzja sądu w Kielcach jest znacznie słabszą wskazówką przyszłego rozstrzygnięcia sporu niż decyzja sądu w Amsterdamie z uwagi na poddanie sprawy prawu holenderskiemu. Postępowanie zażaleniowe w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach jest w toku, a zeszłotygodniowa decyzja tego sądu sprowadza się do nadania biegu zażaleniu złożonemu przez SPAR International.

·Postanowienie wydane przez Sąd w Amsterdamie było oparte na dokonanej przez sąd ocenie całości materiału dowodowego przedstawionego przez SPAR International oraz SPAR Polska.

· Według firmy SPAR Polska wydaje się starać pomniejszyć znaczenie postanowienia Sądu w Amsterdamie, który jak dotąd oddalił żądania SPAR Polska. SPAR Polska rozpowszechnia jednocześnie informacje o mniej istotnych decyzjach proceduralnych, takich jak ostatnie decyzje sądów w Kielcach, Katowicach i Rzeszowie które dotyczą jedynie wstrzymania wykonalności udzielonych zabezpieczeń na czas postępowań zażaleniowych dotyczących każdego z tych zabezpieczeń. Te ostatnie decyzje w żaden sposób nie wskazują na to, jak zostaną rozstrzygnięte poszczególne zażalenia, a bardziej niż meritum sprawy dotyczą one tego, czy zabezpieczenie nadano walor wykonalności (rygor wykonalności został nadany wyłącznie postanowieniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie) czy też nie.

SPAR International jest przekonany, że dokonane przez SPAR International wypowiedzenie umowy licencyjnej zostanie potwierdzone przez Sąd w Amsterdamie w toku głównego postępowania. SPAR International przekonany jest również, że Sąd Apelacyjny w Krakowie uchyli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przez Sąd w Kielcach, podobnie jak Sąd Apelacyjny w Katowicach uchyli zabezpieczenie udzielone SPAR Polska przez Sąd Okręgowy w Katowicach a Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzyma stanowisko Sądu Okręgowego w Rzeszowie o udzieleniu zabezpieczenia SPAR International.

SPAR International potwierdza informacje o decyzji Sądu Okręgowego w Kielcach pojawiające się w prasie w ubiegłym tygodniu. SPAR International wyjaśnia jednak, że decyzja Sądu Okręgowego w Kielcach polega na nadaniu biegu złożonemu przez SPAR International zażaleniu. Decyzja ta wiąże się z przekazaniem zażalenia złożonego przez SPAR International sądowi wyższej instancji, tj. Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie. Według Spar International decyzja ta jest kolejnym procesowym krokiem, który ma ostatecznie doprowadzić do potwierdzenia, że po rozwiązaniu umowy licencyjnej z dniem 22 lutego 2019 r. nie ma żadnych podstaw prawnych do dalszego korzystania przez SPAR Polska z jakichkolwiek praw własności intelektualnej SPAR International.

- Sąd w Kielcach oddalił wniosek o zawieszenie wykonalności udzielonego zabezpieczenia do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd wyższej instancji. Z całą pewnością skutkiem udzielenia zabezpieczenia nie jest dalsze związanie stron postanowieniami umowy licencyjnej. Umowa ta uległa rozwiązaniu.
Na podstawie wcześniejszych, korzystnych dla SPAR International orzeczeń wydanych tak w Amsterdamie jak i Polsce, SPAR International pozostaje w silnym przekonaniu, że postanowienie o zabezpieczeniu wydane przez sąd w Kielcach zostanie uchylone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.
Jednocześnie, SPAR International ponownie wskazuje, że twierdzenia SPAR Polska na temat nieważności wypowiedzenia umowy licencyjnej zostały w całości oddalone przez Sąd w Amsterdamie w postępowaniu tymczasowym (toczącym się na wniosek SPAR Polska przed rozpoznaniem sprawy głównej). Z doniesień medialnych, SPAR International wnioskuje, że SPAR Polska nie zamierza odwoływać się od orzeczenia Sądu w Amsterdamie -
czytamy w oświadczeniu Spar International.

Firma podaje, że w swoim orzeczeniu Sąd w Amsterdamie podkreślił, że SPAR Polska nie przekonał sądu, że rozwiązanie umowy licencyjnej powinno zostać uchylone. Ten sam Sąd w tym samym składzie będzie wkrótce orzekał w postępowaniu głównym. Ta okoliczność pozwala przypuszczać, że SPAR International również w postępowaniu głównym uzyska korzystne dla siebie orzeczenie.
- W związku z tym, że umowa licencyjna podlega prawu holenderskiemu, wszelkie spory w tej sprawie poddane zostały przez jej strony wyłącznej właściwości Sądu w Amsterdamie. SPAR International traktuje bardzo poważnie wszelkie postępowania zabezpieczające podjęte przez SPAR Polska przed polskimi sądami. Należy jednak zauważyć, że Sąd w Amsterdamie, który jest  najlepiej przygotowany do zbadania oceny żądań SPAR Polska w świetle specyfiki prawa holenderskiego orzekł, że roszczenia SPAR Polska nie są wiarygodne.
W ostatnich oświadczeniach wydanych po wyroku w Amsterdamie, SPAR Polska twierdził, że SPAR International odmówił zgody na cofnięcie przez SPAR Polska jej wniosku o udzielenie zabezpieczenia w Amsterdamie. To twierdzenie jest całkowicie bezpodstawne. SPAR International ani jego doradcy prawni nigdy nie otrzymali takiego wniosku od SPAR Polska lub jego doradców prawnych. Jest to ważna kwestia ponieważ SPAR Polska zdaje się usiłować obniżyć istotne znaczenie decyzji Sądu w Amsterdamie, który oddalił jego roszczenia. - dodaje spółka.

Firma dodaje, że SPAR Polska próbował wycofać swoje żądania udzielenia, co do zasady takiego samego zabezpieczenia, po tym jak żądania te zostały oddalone przez Sądy Okręgowe w Rzeszowie (27 Marzec 2019 r.) i Łodzi (6 maja 2019 r.).
Ponadto, Sąd w Rzeszowie wydał, na wniosek SPAR International, postanowienie o zabezpieczeniu zakazujące korzystania  przez SPAR Polska ze znaków towarowych, znaków i oznaczeń SPAR International. W obszernym uzasadnieniu,  Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że argumenty SPAR International prawdopodobnie zostaną uwzględnione w orzeczeniu ostatecznie rozstrzygającym spór.
Wykonanie zabezpieczenia udzielonego przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie zostało obecnie wstrzymane do czasu rozpatrzenia zażalenia złożonego przez SPAR Polska. Zdaniem Spar International nie zmienia to jednak oceny, że postanowienie to jest kolejnym dowodem na zasadność stanowiska SPAR International co do skuteczności rozwiązania umowy licencyjnej. Zawieszenie wykonalności do czasu rozstrzygnięcia co do złożonego zażalenia jest typowym rozstrzygnięciem, biorąc pod uwagę, że zabezpieczenie zawierało standardową klauzulę o jego wykonalności (w odróżnieniu od wyżej wspomnianych postanowień wydanych przez Sądy Okręgowe w Kielcach i w Katowicach). Decyzja Sądu Okręgowego w Rzeszowie nie może być więc interpretowane jako jakakolwiek „zmiana zdania" przez ten Sąd. W tym kontekście SPAR International wyjaśnia, że Sąd w Rzeszowie oddalił w zeszłym tygodniu wniosek SPAR Polska o uchylenie zabezpieczenia w tak zwanym trybie autokontroli  i zadecydował o przekazaniu sprawy do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Jakkolwiek nie sporządzono uzasadnienia tej decyzji, to jednak uzasadnione wydaje się przypuszczenie, iż Sąd ten nie dał wiary bezpodstawnym sugestiom SPAR Polska dotyczącym jakiegokolwiek wprowadzania w błąd tego sądu.

- Podsumowując, sądy w Holandii i Polsce uznały argumenty SPAR International w czterech z pięciu postępowań dotyczących zabezpieczeń związanych z rozwiązaniem umowy licencyjnej, tj. Sąd w Rzeszowie (w marcu - oddalając wniosek SPAR Polska o udzielenie zabezpieczenia), Sąd w Łodzi (w maju - oddalając wniosek o udzielenie zabezpieczenia), Sąd w Rzeszowie (w czerwcu – udzielając zabezpieczenia SPAR International) oraz Sąd w Amsterdamie (w czerwcu). W piątym postępowaniu toczącym się obecnie przed Sądem Okręgowym w Kielcach decyzja sądu pierwszej instancji jest przedmiotem postępowania zażaleniowego, któremu nadano bieg w ubiegłym tygodniu.SPAR International jest przekonany, że skuteczność rozwiązania umowy licencyjnej ze SPAR Polska będzie potwierdzona rozstrzygnięciami sądów wyższych instancji a pozostająca w mocy decyzja Sądu w Amsterdamie zostanie potwierdzona w  toczącym się przed tym sądem postępowaniu głównym - pisze firma.