Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spar Polska: Tylko my w Polsce mamy prawa do znaku SPAR



dlahandlu.pl - 22 lipca 2019 14:48


Spółka Spar Polska jest w sporze sądowym z firmą Spar International. Polski oddział podkreśla, że postanowienie sądu w Kielcach o udzieleniu zabezpieczenia nakazuje SPAR International dalsze wykonywanie obowiązków wynikających z umowy licencyjnej oraz zakazanie tej spółce zawierania i wykonywania umów, w tym licencyjnych, na podstawie których podmioty inne niż Spar Polska uzyskałyby prawo do korzystania z nazw towarowych SPAR i znaków towarowych SPAR, w tym prawa do nazw „SPAR”, „EUROSPAR”, „INTERSPAR” oraz „SPAR Express”.

Jak podkreśla Spar Polska skutkiem udzielenia zabezpieczenia jest więc nakaz dalszego wykonywanie obowiązków wynikających z umowy licencyjnej.

Spółka podsumowuje, że Sąd Okręgowy w Kielcach uznał za uprawdopodobnione, że oświadczenie SPAR International w przedmiocie rozwiązaniu umowy licencyjnej było bezskuteczne i udzielił SPAR Polska zabezpieczenia z tego tytułu.