Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spis wierzytelności Piotra i Pawła jest już złożony w sądziedlahandlu.pl - 30 lipca 2019 09:20


Zarządca spółki Piotr i Paweł Detal w restrukturyzacji poinformował, że 29 lipca złożył do akt postępowania sanacyjnego spis wierzytelności firmy.

Ze spisem wierzytelności można się zapoznać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, po wydaniu przez sędziego-komisarza zarządzenia o jego wyłożeniu. Do zapoznania się ze spisem wierzytelności nie jest potrzebne wcześniejsze zamówienie akt – odpis spisu wierzytelności jest wyłożony w czytelni akt jako odrębny dokument.

Zapoznanie się ze spisem jest jedyną możliwością pozyskania informacji o jego treści.

Zgodnie z prawem w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy saldem wierzytelności wykazanym w państwa księgach rachunkowych a wysokością wierzytelności uwzględnioną na spisie, proszę o weryfikację, czy państwa wierzytelność na dzień otwarcia postępowania była wymagalna. Jeżeli termin płatności wierzytelności przypadał po dniu 12 września 2018, zarządca umieścił w spisie wierzytelności wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe (obecnie 5 %) za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata - informuje zarządca czyli spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Odsetki od wierzytelności zostały naliczone na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

18 lipca UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez New Polish Investments kontroli nad Grupą Piotr i Paweł. Decyzja została wydana na 2 lata. W tym czasie przedsiębiorcy mają czas na dopełnienie formalności związanych z przejęciem.

Przypomnijmy, że 14 czerwca zarządca złożył w sadzie spis wierzytelności innej spółki z Grupy - Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji.