Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Textilmarket odcięty od środków finansowychdlahandlu.pl - 12 sierpnia 2019 09:10


Spółka TXM poinformowała o wypowiedzeniu umowy standstill oraz blokady środków pieniężnych i limitów akredytywowych przez banki. TXM podał, że brak zwolnienia przez banki blokad środków pieniężnych skutkować będzie koniecznością złożenia wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, a następnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Spółka informuje, że od początku procesu restrukturyzacji dla zarządu TXM oczywiste było, że jego powodzenie zależy od osiągnięcia porozumienia z bankami finansującymi jej działalność, tj. z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A. Wynika to ze specyfiki zakupu towarów na rynkach zagranicznych, które wymagają bieżącego uruchamiania akredytyw dokumentowych zabezpieczających płatności do dostawców. W związku z tym od samego początku TXM prowadził z bankami otwarty dialog w szczególności informując je o swoich zamierzeniach. Jednocześnie jasne jest, że uzgodnienie zasad restrukturyzacji z bankami jest warunkiem koniecznym dla zamknięcia docelowego planu restrukturyzacyjnego w toczącym się przyspieszonym postępowaniu układowym. Wynika to z faktu, że wierzytelności wobec banków są zabezpieczone rzeczowo. Bez ustalenia zasad spłat z bankami nie jest możliwe zbudowanie prognozy przepływów pieniężnych, a tym samym propozycji układowych, dla innych niż banki wierzycieli spółki.

Między innymi z inicjatywy i wskazania banków TXM zatrudnił firmę doradczą Ernst&Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k. w celu weryfikacji i modyfikacji planu naprawczego przygotowanego przez spółkę. W dniu 7 czerwca 2019 r. plan ten został przedstawiony bankom.

TXM realizowała i realizuje ten plan naprawczy m.in. zamykając nierentowne lokalizacje w Polsce, na Słowacji i w Rumunii oraz podejmując działania w celu wyprzedaży wolnorotujących towarów i ograniczenia kosztów. W okresie od maja do lipca spółka przekroczyła – w stosunku do przedstawionego bankom planu naprawczego – prognozy sprzedaży w Polsce o 3%, wolumenu marży handlowej o 17% oraz poniosła – w miesiącach maj i czerwiec - koszty o 3% niższe od założonych. W rezultacie poniesiona w okresie maj i czerwiec strata na sprzedaży jest o 44% niższa od prognozowanej w planie naprawczym.

Od momentu przedstawienia bankom planu naprawczego spółka prowadziła z nimi rozmowy na temat możliwych zasad restrukturyzacji zadłużenia. Przedkładając bankom propozycje harmonogramów spłaty, szczególnie w horyzoncie najbliższych miesięcy, spółka stała na stanowisku, że muszą ona znajdować oparcie w planie naprawczym, opracowanym wraz z Ernst&Young oraz, że celem jest kompleksowe, docelowe wywiązanie się TXM z zobowiązań wobec wszystkich grup wierzycieli, a nie tylko utrzymanie bieżących spłat. Taki też był – w ocenie spółki – cel przygotowania rzeczonego planu naprawczego, tj. aby stanowił on dokument wyznaczający kierunki dalszego działania TXM w kontekście koniecznej spłaty zadłużenia wobec wszystkich wierzycieli, w tym również wobec banków. Ostatnie zmodyfikowane propozycje spółka przedstawiła bankom w piśmie z dnia 3 sierpnia br.

8 sierpnia 2019 roku firma TXM otrzymała od ING powiadomienie o wypowiedzeniu umowy o utrzymaniu status quo z dnia 17 kwietnia 2019 r. („umowa Standstill”) uzasadniane nieprzedstawieniem przez spółkę w terminie 25 dni po zakończeniu kwartału kalendarzowego zestawień: zapasów i środków trwałych w podziale na lokalizacje i wskazanie, który bank ma na nich zastaw; domen internetowych; terminali płatniczych z wyszczególnieniem wartości zrealizowanych przy ich użyciu transakcji; znaków towarowych oraz zobowiązań przeterminowanych wobec podmiotów powiązanych, a także ze złożeniem w dniu 31 lipca 2019 roku przez rumuńską spółkę zależną wobec firmy wniosku o ogłoszenie upadłości. Wszystkie informacje wymagane zgodnie z ww. zestawieniami TXM przekazał bankom sukcesywnie – ostatnie w dniu 6 sierpnia. Taki zamiar zakończenia działalności w Rumunii był przedstawiony bankom od początku br., a także był wprost opisany w planie naprawczym przygotowanym wspólnie z Ernst&Young.

W związku z wypowiedzeniem przez ING Umowy Standstill, ING zablokował spółce limit na akredytywy (niewykorzystana kwota na dzień 9 sierpnia to ok. 2,2 mln zł) oraz dostępność kredytu w rachunku bieżącym w kwocie ok. 2,9 mln zł (na koniec dnia 9 sierpnia br.). Tak wysokie saldo niewykorzystanych limitów kredytów w rachunkach bieżących wynikało z zajęć dokonanych w ramach postępowań zabezpieczających, wszczętych przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego. Na wniosek TXM , sędzia komisarz wydała postanowienie o uchyleniu wszystkich zajęć rachunków bankowych spółki. Bank ING zdjął zabezpieczenie na rachunku bieżącym w dniu 8 sierpnia br.

W reakcji na wypowiedzenie przez ING umowy Standstill, limity gwarancyjne i kredytowe zostały zablokowane również przez PKO. Wartość zablokowanego, niewykorzystanego limitu na gwarancje i akredytywy wynosi 1,8 mln zł, a środków pieniężnych 1,2 mln zł.

Od momentu złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w dniu 3 kwietnia 2019 r. spółka spłaciła wierzytelności bankowe w łącznej kwocie wynoszącej ok. 8,5 mln zł. W tym czasie wartość zapasów TXM będących przedmiotem zastawu w bankach zmniejszyła się o 9,1 mln zł.

Spółka podejmuje działania mające na celu odblokowanie limitów kredytowych w bankach. Dostępność tych limitów, a w szczególności dostępność środków pieniężnych, warunkują zdolność spółki do funkcjonowania oraz realizacji planu naprawczego.

Jednocześnie spółka wstrzymała przyjmowanie nie w pełni opłaconych dostaw towarów, aby ograniczyć ewentualne straty kontrahentów handlowych oraz podjęła działania w celu wypłaty wynagrodzeń pracowników w inny sposób, niż poprzez przelewy, gdyż środki pieniężne w ramach kredytów w rachunkach bieżących zostały zablokowane przez banki.

Brak zwolnienia przez banki blokad środków pieniężnych spółki skutkować będzie koniecznością złożenia wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, a następnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.