Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

TXM zawarł z bankami nową umowę o utrzymaniu status quodlahandlu.pl - 16 sierpnia 2019 09:22


Zarząd TXM podał, że 14 sierpnia zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim nową umowę o utrzymaniu status quo wraz z umową wprowadzającą. Stronami umów są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami umów kredytowych zawartych z PKO i ING.

Szczegóły umowy:

• Banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania spółce produktów bankowych wg stanu na koniec dnia 8 sierpnia 2019 r. to jest: kredytu w rachunku bieżącym w PKO do kwoty 17,4 mln zł, limitu na akredytywy w PKO do kwoty 2,6 mln zł, limitu na gwarancje bankowe w PKO do kwoty 4,2 mln zł, kredytu w rachunku bieżącym w ING do kwoty 2,4 mln zł,  limitu na akredytyw w ING do kwoty 2,7 mln zł oraz limitu na gwarancje bankowe w ING do kwoty 6,0 mln zł.;
• nastąpiło obniżenie przyznanych TXM przez banki limitów produktów bankowych do stanu ich wykorzystania na koniec dnia 8 sierpnia 2019 r.;
• kwoty zablokowane w wyniku zajęć na rachunkach TXM w PKO w łącznej wysokości 0,96 mln zł zostaną po zdjęciu zajęć przez sędzię komisarz przeznaczone na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w PKO;
• dodatkowo TXM dokona spłaty 66 tys. zł na rzecz PKO; poza tą spłatą TXM nie jest zobowiązany do dokonywania kolejnych spłat do banków w okresie trwania umów.

Zamiarem stron w okresie obowiązywania umów tj. do 16 września 2019 r. jest:
• zawarcie nowej umowy typu "standstill" przewidującej w szczególności:
1. nowy mechanizm spłat przez TXM wierzytelności wobec banków na okres do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w przyspieszonego postępowania układowego TXM, w ramach którego kwoty przypadające do spłaty przez TXM będzie pomniejszone o: zmniejszenia limitów dokonane 8 sierpnia 2019 r.; spłaty, które mają być dokonane do PKO;
2. przeznaczenie przez TXM na spłatę wierzytelności PKO kwoty 0,94 mln zł z pierwszeństwem przed spłatą wierzytelności ING (która w innym przypadku zgodnie z tym wyliczeniem przypadałaby do spłaty na rzecz ING);
3. nowy, zamknięty katalog przypadków naruszenia uprawniających każdy z banków do wypowiedzenia takiej umowy, ujednolicający przypadki naruszenia wynikające z umów kredytowych i uwzględniający praktykę rynkową umów typu "standstill";
• uzgodnienie warunków (term sheet) docelowej restrukturyzacji zadłużenia finansowego TXM wobec banków.