Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Obroty spółki Polwax z siecią Biedronka wyniosą w tym roku 65,9 mln złdlahandlu.pl - 19 sierpnia 2019 19:08


Zarząd spółki Polwax poinformował, że 19.08.2019 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie kontraktu na rok 2019.

Podpisany kontrakt zakłada w 2019 roku wartość obrotów z JMP na poziomie około 65,9 milionów złotych netto. 

Ponadto JMP uprawnione będzie dokonać zwrotu nie więcej niż 5.000 palet (cały kontrakt to ok. 43.000 palet) wskazanych produktów, zaś Polwax zobowiązuje się tak zwrócone produkty odebrać na swój koszt. JMP zobowiązane będzie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. dokonać zakupu od spółki całości towarów, w stosunku do których JMP dokonało zwrotu na warunkach określonych w  kontrakcie.

Kontrakt przewiduje kary typowe dla tego typu umów, z których najbardziej istotne to:
- w przypadku niewykonania, niepełnej lub spóźnionej dostawy zwykłych zamówień spółka zobowiązuje się do wypłacenia tytułem kary umownej od 30 do 50% wartości niedostarczonych zamówień,
- w przypadku niedostarczenia do JMP najpóźniej na 5 tygodni przed rozpoczęciem promocji pełnych danych logistycznych produktów, finalnych produktów w postaci próbek wraz z opakowaniem, jak również w przypadku rozbieżności podanych danych logistycznych z fizycznie stwierdzonymi w czasie dostawy Spółka zobowiązuje się do wypłacenia tytułem kary umownej 30% wartości danego produktu. Dodatkowo JMP może w takim przypadku odstąpić od zamówienia lub odmówić jego przyjęcia.