Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zwalniani pracownicy Tesco dostaną dodatkowo jedną pensjędlahandlu.pl - 24 sierpnia 2019 10:10


W Tesco ruszają zwolnienia grupowe. Zwolnienia obejmą maksymalnie 2 154 pracowników.

Spółka Tesco Polska ogłosiła regulamin zwolnień grupowych w związku z przyczynami ekonomicznymi dotyczącymi pradodawcy. Regulamin dotyczy procesu zwolnień obejmujących m.in.:

1. Zamknięcie sklepów formatu Hipermarket:
- HM Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 13, 35-329 Rzeszów
- HM Żary, ul. Broni Pancernej 15, 68-200 Żary
- HM Gliwice (Helikal), ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
- HM Tychy, ul. Towarowa 2, 43-100 Tychy

1 sierpnia pracodawca poinformował przedstawicieli pracowników o konieczności przeprowadzania zwolnień grupowych oraz przekazał im wszystkie wymagane przepisami informacje.

W okresie od dnia 01.08.2019 do dnia 21.08.2019 zostały przeprowadzone przez pracodawcę konsultacje zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z działającymi u pracodawcy organizacjami związkowymi.
Strony nie doszły do porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, wobec czego pracodawca ogłosił regulamin zwolnień.

Przyczyną zwolnień grupowych jest reorganizacja zakładu pracy związana z przyczynami ekonomicznymi.
Zwolnienia obejmą maksymalnie 2 154 osób.

Planowane zwolnienia grupowe nastąpią w okresie od 22.08. – 31.10.2019 r. Ostatnie umowy o pracę rozwiążą się z dniem 31.01.2020 roku.
O kolejności zwolnień decydować będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę.
Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 Ustawy w wysokości:
a. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż 2 lata;
b. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. od 2 do 8 lat;
c. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. ponad 8 lat.
Ponadto pracodawca przyzna pracownikom, z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w ramach procesu zwolnień grupowych na mocy porozumienia stron, dodatkowe świadczenie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.

Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem świadczenia pracy w okresie od 22 sierpnia 2019 do dnia rozwiązania umowy z zachowaniem 100% obecności w pracy. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez Pracodawcę lub udzielenie urlopu wypoczynkowego po zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy, nie obniża poziomu obecności.

Każdy pracownik objęty procesem zwolnień grupowych, który nabędzie prawo do świadczenia jubileuszowego od dnia ogłoszenia regulaminu do dnia 31.12.2019, otrzyma świadczenie jubileuszowe zgodnie z przyjętymi u pracodawcy zasadami przyznania świadczenia jubileuszowego.


Pracodawca, w sklepach objętych procesem, rozważy możliwość skorzystania z dobrowolnych odejść pracowników, którzy uprawnieni są do świadczeń przedemerytalnych.