Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Akcje Bać-Polu i udziały Piotra i Pawła pogrążają wyniki Capital Partnersdlahandlu.pl - 5 września 2019 10:13


Przychody z działalności podstawowej Grupy Kapitałowej Capital Partners, do której należą udziały w sieci Piotr i Paweł wyniosły 1,4 mln zł względem 10 mln zł po I półroczu 2018 roku. Strata z działalności podstawowej zwiększyła się z 8,8 mln zł do 11,2 mln zł. Strata netto zwiększyła się z 6,6 mln zł w I półroczu 2018 do 9,25 mln zł obecnie.

Najbardziej istotny wpływ na wysokość straty Grupy Kapitałowej Capital Partners poniesionej w okresie sprawozdawczym miało obniżenie wartości posiadanych przez podmiot dominujący certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ o 10,67 mln zł. Z kolei największy negatywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez spółkę miały: akcje BaćPol S.A. (spadek wartości w okresie sprawozdawczym z 5,4 mln zł zł do 0 zł) oraz udziały Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. (spadek wartości w okresie sprawozdawczym o 4,9 mln zł).

Ze względu na skoncentrowany portfel oraz wielkość zaangażowania, spółka dostrzega zagrożenia związane z sytuacją dwóch spółek portfelowych funduszu Capital Partners Investment I FIZ, działających w sektorze handlu detalicznego –BaćPol S.A. oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. W przypadku BaćPol S.A. ryzyko to zmaterializowało się. W przypadku Grupy Piotr i Paweł sp. z o.o. trwa proces sprzedaży udziałów na rzecz inwestora branżowego.

Przypomnjmy, że 30 maja br. podpisano wstępną umowę kupna-sprzedaży udziałów w sieci Piotr i Paweł. Spółka zależna Spar Group z RPA, Wasz Sklep Spar (jej szefem został Tomasz Syller), ma przejąć większościowe udziały w Piotrze i Pawle od funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners.

11 czerwca do UOKiK wpłynął drugi wniosek z nazwą Passington Investments jako podmiotem, który stara się przejąć kontrolę nad Grupą Piotr i Paweł. Po zmianach zarejestrowanych w KRS 10 czerwca spółka nazywa się New Polish Investments. 80 udziałów ma w niej The Spar Group Limited a 20 udziałów należy do Morndale Investments, spółki zależnej Vistra Shelf Companies