Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wierzyciele RUCHu odzyskają tylko połowę wierzytelności?dlahandlu.pl - 16 września 2019 13:15


Zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne spółki RUCH. Sąd zatwierdził nowy układ z wierzycielami.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i zatwierdzić układ częściowy Ruch spółki akcyjnej w restrukturyzacji zawarty na zgromadzeniu wierzycieli 15 kwietnia 2019 r., w którym dłużnik przedstawił następujące propozycje układowe:

1. układ częściowy na nowo określa terminy i sposób wykonania wierzytelności układowych.

2. wierzyciele objęci układem częściowym zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

2.1. zapłata 50% wierzytelności głównej oraz 50% odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym

2.2. umorzenie 50% wierzytelności głównej oraz 50% odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym

2.3. umorzenie 100% odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym (w ramach PPU2).

2.4. zapłata nastąpi jednorazowo w terminie 7 dni roboczych liczonych od zdarzenia, które nastąpi jako ostatnie: uprawomocnienia się postanowień w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego zawartego w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki "RUCH" S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję nadzorcy sądowego wyraził zgodę, by to właśnie on wydał bankowi dyspozycje wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne RUCH spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie zakończyło się w dniu 27 sierpnia 2019 r.

jeśli chodzi o układ pierwszy (PPU 1) wierzyciele zostaną zaspokojeni w następujący sposób:

2.1. zapłata 15% wierzytelności głównej oraz 15% odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 1, (z zastrzeżeniem pkt 2.2 oraz 2.3. poniżej)

2.2. umorzenie 85% wierzytelności głównej oraz 85% odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 1

2.3. umorzenie 100% odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres od dnia otwarcia PPU 1.