Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Credit Agricole: Wzrost wynagrodzeń w najbliższych miesiącach będzie niskiCredit Agricole - 18 września 2019 12:57


Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła w sierpniu 6,8 proc. r/r wobec 7,4 proc. w lipcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (7,0 proc.) i powyżej konsensusu rynkowego (6,7 proc.). Z kolei dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 2,6 proc. r/r w sierpniu wobec 2,7 proc. w lipcu, co było poniżej naszych i rynkowych oczekiwań (2,7 proc.) – pisze Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w sierpniu o 3,8% r/r wobec 4,4% w lipcu. Do obniżenia rocznej dynamiki płac w sierpniu w porównaniu z lipcem przyczynił się efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w sierpniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), co obniżyło dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia dynamiki płac w sierpniu były również efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy w niektórych działach sektora przedsiębiorstw (m. in. w energetyce i transporcie).

6-miesięczna średnia krocząca rocznej dynamiki płac wyniosła w sierpniu 6,7% i była najniższa od grudnia 2017 r. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą mimo nasilenia oczekiwań inflacyjnych wywołanego zwiększeniem dynamiki cen żywności prawdopodobieństwo znaczącego przyspieszenia wzrostu płac w najbliższych miesiącach jest niskie. Potencjał do zwiększenia wynagrodzeń będzie ograniczany przez utrzymującą się niską inflację u głównych partnerów handlowych Polski (presja na marże przedsiębiorstw), wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych i spodziewane zniesienie ograniczenia dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotność) począwszy od 2020 r. (wzrost pozapłacowych kosztów pracy), realizowane przez firmy inwestycje zmniejszające pracochłonność produkcji (wzrost produktywności), a także zapowiedziany silny wzrost płacy minimalnej w styczniu 2020 r. (o 15,6%).

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 2,6% r/r w sierpniu wobec 2,7% w lipcu, co było poniżej naszych i rynkowych oczekiwań (2,7%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie obniżyło się w sierpniu o 7,6 tys. osób, co było największym spadkiem odnotowanym w tym miesiącu od 2011 r. Dotychczas głównym czynnikiem ograniczającym wzrost zatrudnienia w firmach był brak wykwalifikowanych pracowników. Silny spadek zatrudnienia w sierpniu sygnalizuje jednak, że rośnie znaczenie restrukturyzacji jako czynnika wpływającego na popyt na pracę. Naszym zdaniem duże firmy już teraz przygotowują się na znaczący wzrost kosztów pracy związany z wprowadzeniem PPK i likwidacją tzw. 30-krotności. Oczekujemy, że wstrząs w postaci zapowiedzianego bardzo dużego skumulowanego wzrostu płacy minimalnej (z 2250 zł w 2019 r. do 4000 zł w 2023 r.) wzmocni procesy restrukturyzacyjne w średnich i dużych przedsiębiorstwach. W konsekwencji, podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będzie się stopniowo obniżać.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła się w sierpniu do 6,5% r/r z 7,2% w lipcu i 7,1% w II kw. Pomimo obniżenia tempa wzrostu realnego funduszu płac pomiędzy II i III kw., oczekujemy lekkiego zwiększenia dynamiki spożycia prywatnego do 4,6% r/r w III kw. wobec 4,4% w II kw., będącego efektem wypłat świadczeń społecznych oraz bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. Opublikowane dziś dane o nastrojach konsumenckich we wrześniu br. (bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej oraz wskaźnik obrazujący skłonność do dokonywania ważnych zakupów osiągnęły poziomy najwyższe w historii) stanowią wsparcie dla naszej prognozy konsumpcji w III kw.