Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Cedrob wydzierżawi majątek ZM Kania za 300 tys. zł miesięczniedlahandlu.pl - 8 października 2019 08:57


7 października 2019 r. Rada Wierzycieli wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z Cedrob.

Spółka odda Cedrob jako dzierżawcy do używania i pobierania pożytków przedsiębiorstwo spółki, obejmujące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa. Koszty działalności będzie ponosił Cedrob.

Umowa ma zostać zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Cedrob zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli. Uzyskanie przedmiotowej zgody stanowi warunek zawieszający jej wejścia w życie. Z tytułu dzierżawy Cedrob będzie płacił ZM Henryk Kania jako wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawy w wysokości 300.000,00 zł netto miesięcznie.

Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu i innych kosztów, Cedrob zobowiązany jest pokrywać podatek od nieruchomości wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy oraz inne daniny publiczne, o ile takie będą płatne. Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, Cedrob złoży wraz z zawarciem umowy dzierżawy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy dzierżawy do kwoty 3.600.000,00 zł.

Spółka może w każdym czasie wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy. W takim przypadku dzierżawca zobowiązuje się do umożliwienia podmiotom zainteresowanym zakupem przeprowadzenia procedury due diligence przedmiotu dzierżawy.

W przypadku zawarcia zobowiązującej warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu dzierżawy z innym podmiotem niż Cedrob lub podmiot należący do grupy kapitałowej dzierżawcy, Cedrobowi przysługuje prawo pierwokupu.