Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Fabryka Pizzy przyjmuje ofertę Sfinksadlahandlu.pl - 8 października 2019 09:14


Zarząd Sfinks Polska S.A. poinformował, że osoba fizyczna posiadająca 100 proc. udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o., przyjęła ofertę nabycia udziałów w spółce Fabryka Pizzy, złożoną przez Sfinksa w dniu 30 marca 2018 r.

Zgodnie z przekazaną przez udziałowca informacją dzień 14 października 2019 r. będzie dniem zawarcia umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez udziałowca udziałów spółki Fabryka Pizzy Sp. z o.o., tj. 200 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, za łączną cenę 8.000.000,00 zł ze skutkiem na dzień 15 kwietnia 2020 r., która to data jest jednocześnie ostatecznym terminem zapłaty Ccny. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu udziałowcowi przysługuje prawo do odstąpienia (do dnia 31 grudnia 2022 r.) od umowy.

Powyższe oznacza skorzystanie przez udziałowca z prawa do wcześniejszej sprzedaży udziałów niż w maksymalnym dopuszczalnym umową inwestycyjną terminie, który przypadał na 31 marca 2021 r. W rezultacie spółka uzyska korzyści finansowe w wysokości szacowanej na ok. 3 mln zł, na które składają się m.in. niższa cena zakupu udziałów oraz przychody generowane przez spółkę Fabryka Pizzy Sp. z o.o. za ten okres.