Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

TXM o umowie restrukturyzacyjnej z bankami: To kamień milowydlahandlu.pl - 27 listopada 2019 10:05


Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji 26 listopada br. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A. przy udziale spółek z Grupy TXM umowę restrukturyzacyjną.

TXM przedstawiło kluczowe założenia umowy restrukturyzacyjnej:

1) Okres obowiązywania umowy został określony do dnia, w którym wszystkie wierzytelności pozaukładowe banków względem spółki objęte umową (których ostateczny termin spłaty ustalony został na dzień 31 grudnia 2026 roku) wraz ze wszystkimi narosłymi od nich odsetkami i innymi kwotami należnymi bankom zostaną zaspokojone w całości w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy lub do dnia jej wypowiedzenia.

2) Wierzytelności banków zostaną podzielone na dwie grupy

Wierzytelności, które zostaną objęte układem (część układowa) i tutaj jest to odpowiednio 11,6 mln zł Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz około 6,3 mln zł ING Bank Śląski S.A. Łącznie układem zostanie objęte około 18 mln zł. (co stanowi 46 % zadłużenia bilansowego).

Wierzytelności pozaukładowe, objęte umową restrukturyzacyjną, w postaci: części bilansowych (limity odnawialne oraz nie), zostaną objęte spłatą harmonogramową w kwocie około 21,1 mln zł; części pozabilansowych (limitów akredytywowych i gwarancyjnych). Łącznie limity będą wynosiły około 7 mln zł.

3) Banki zobowiązały się do objęcia układem wydzielonych części układowych swoich wierzytelności oraz głosować za jego przyjęciem pod głównym warunkiem braku występowania Kwalifikowanego Przypadku Naruszenia. 100 % tej wierzytelności zostanie skonwertowana na akcje spółki lub umorzone.

4) Ustalone zostały mechanizmy spłat harmonogramowych pozaukładowych ale również mogących, nie muszących wystąpić spłat dodatkowych.

5) Spółka będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej przedterminowej spłaty w terminie 3 dni od wystąpienia jednego z czterech zdarzeń (zmiany kontroli; rozporządzenia wszystkimi lub prawie wszystkimi aktywami spółki; prawomocnej decyzji, iż przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne na jakimkolwiek z etapów zostanie umorzone, uchylone lub nie dojdzie do jego zrealizowania; niezgodności z prawem dokumentów finansowania_.

6) Na bazie przygotowanego planu restrukturyzacyjnego określone zostały wskaźniki finansowe które mają monitorować postęp realizacji planu restrukturyzacyjnego.

7) Został zdefiniowany katalog przypadków naruszenia (w szczególności złamania wskaźników finansowych), w implikacji których banki będą mogły skorzystać z przysługujących im uprawnień sankcyjnych w szczególności wypowiedzenia umów lub ograniczenia finansowania.

- W ramach trwającego procesu restrukturyzacji spółka wykonała kolejny bardzo ważny krok. Po przygotowaniu wspólnie z zewnętrznym doradcą planu restrukturyzacyjnego, otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz konsekwentnej realizacji jego kolejnych etapów, porozumienie restrukturyzacyjne z partnerami finansowymi jest kolejnym "kamieniem milowym”. Obecnie należy się spodziewać intensywnego przyspieszenia w pracach zmierzających do głosowania propozycji układowych - ocenia TXM.