Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zaktualizowano plany restrukturyzacyjne Piotra i Pawła. Na początku roku głosowanie nad układem?dlahandlu.pl - 5 grudnia 2019 10:47


Patryk Filipiak jako zarządca spółek z Grupy Piotr i Paweł – złożył w sądzie zaktualizowane plany restrukturyzacyjne. Uwzględniają one inwestycję dokonaną przez SPAR Group.

Zarządca spółek mówi, że od kilku miesięcy widać już wiele pozytywnych efektów realizacji założeń planu restrukturyzacyjnego, w tym obniżenie kosztów działalności.

- Działania naprawcze w Grupie Piotr i Paweł skupiają się obecnie na odbudowie potencjału handlowego w relacjach z dostawcami oraz na dostosowaniu warunków najmu lokali do standardów rynkowych. Moim zamiarem jest doprowadzenie do zwołania zgromadzeń wierzycieli w sprawie głosowania nad układem na początku 2020 r. – podkreśla Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

Patryk Filipiak podkreśla, że Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami.

4 grudnia Zimmerman Filipiak poinformował wierzycieli uczestniczących w postępowaniach sanacyjnych Grupa Piotr i Paweł, Piotr i Paweł Detal oraz Piotr i Paweł S.A., iż rozpoczęła się procedura zaproszenia wierzycieli do wsparcia układu. W jej ramach spółki zwróciły się do wierzycieli posiadających najwyższe sumy wierzytelności z prośbą o poparcie układu wraz z przedstawieniem dla tych wierzycieli propozycji układowych. Na razie nie przedstawiono jednak założeń tego układu.

Mecenas Joanna Gąsowski z Wolf Theiss Poland informuje nas, że 27 listopada 2019 roku sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności spółek Piotra i Pawła, pomimo, że 12 wierzycieli złożyło wobec niego sprzeciwy. Zatwierdzenie spisu wierzytelności było w takiej sytuacji możliwe, albowiem prawo restrukturyzacyjne przewiduje, że sędzia-komisarz zatwierdza spis wierzytelności w zakresie nieobjętym sprzeciwami, jeżeli suma wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem, których dotyczą prawomocnie nierozpoznane sprzeciwy nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawionych do głosowania nad układem.