Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Związkowcy chcą zwiększenia środków bezpieczeństwa w magazynach AmazonaNSZZ Solidarność - 27 marca 2020 10:46


Związki zawodowe niepokoją się o bezpieczeństwo zdrowotne kilkunastu tysięcy pracowników magazynów Amazon w Polsce. 23 marca br. obie działające przy Amazon Fulfilment Poland sp. z o.o. organizacje związkowe (OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”) wystosowały do pracodawcy pismo z żądaniem natychmiastowego spotkania w celu uzgodnienia zasad związanych ze świadczeniem pracy w tym trudnym okresie.

Organizacje związkowe żądają między innymi:

- Wprowadzenia dodatkowych środków ochronnych w trakcie dojazdu do pracy, w tym zagwarantowania, aby każdy z pracowników miał możliwość siedzieć w autokarze osobno. Pracownik mógłby odmówić wejścia do autobusu, jeśli nie będzie miał możliwości siedzieć samodzielnie. Jeśli w takich okolicznościach nie dojedzie do pracy, należy zakodować tę roboczodniówkę jako pełnopłatny przestój;

- Wprowadzenia takiej organizacji dojazdu, aby kierowcy autokarów wjeżdżali w określonej kolejności, a każdy kolejny autokar podjeżdżałby pod magazyn dopiero w chwili, kiedy osoby z poprzedniego autobusu wejdą na obszar produkcyjny. Identycznie sytuacja miałaby wyglądać z wyjściem z magazynu. Ma to na celu ograniczenie liczby osób przebywających w jednej chwili w szatniach;

- Przeorganizowania stacji roboczych, aby pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków w każdej chwili nie zbliżał się do innego pracownika na odległość bliższą niż 1,5 metra. W przypadku jeśli odległość nie jest zachowana pracownicy powinni pracować na co drugiej stacji;

Organizacje związkowe podkreślają, że wśród  pracowników jest wiele osób w wieku 50+, które są dużo bardziej narażone na negatywne konsekwencje koronawirusa i oczekują, że pracodawca wprowadzi dla tej grupy wiekowej dodatkowe formy ochrony.

Kolejny postulat dotyczy konieczności pilnego przedstawienia procedur postępowania, gdy któryś z pracowników ma objawy zachorowania przypominające zachorowanie na koronawirusa. Pracownicy chcą dostawać na bieżąco od pracodawcy informację na temat występowania ewentualnych przypadków zachorowań.

Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko firmy Amazon, które przygotowało biuro prasowe firmy:  

" Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, partnerów oraz klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Jesteśmy odpowiedzialną firmą i ściśle przestrzegamy wytycznych rządowych i władz sanitarnych, wdrażając odpowiednie procedury we wszystkich naszych centrach logistycznych.
Już na wczesnym etapie zaistniałej sytuacji wprowadziliśmy szereg działań, aby zapewnić dalszą obsługę naszych klientów, przy jednoczesnej dbałości o naszych pracowników.
Wielu z naszych klientów nie ma obecnie dostępu do niezbędnych produktów. Chcemy mieć pewność, że będziemy dysponować odpowiednimi zasobami, aby móc zaspokoić ich potrzeby. W chwili obecnej pierwszeństwo dajemy przyjmowaniu i wysyłaniu produktów, które są najbardziej istotne dla naszych klientów. Należą do nich produkty spożywcze, zdrowotne i higieny osobistej, książki, a także rzeczy potrzebne do pracy zdalnej.
Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, które podjęliśmy w trosce o naszych pracowników w związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym:

•  Zwiększyliśmy częstotliwość i intensywność sprzątania - wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane

•  Zobowiązaliśmy wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują

•  Poprosiliśmy wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa. Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60%

•  Wprowadziliśmy zmiany związane z rozkładem przestrzennym w budynkach, aby zapewnić pracownikom możliwość zachowania bezpiecznej odległości od siebie (m.in. rozstawiliśmy krzesła i stoły na stołówkach)

•  Zwiększyliśmy liczbę autobusów, żeby pracownicy mogli zachować bezpieczny odstęp od siebie podczas dojazdu do pracy

•  Zrezygnowaliśmy ze spotkań organizacyjnych z pracownikami i wydłużyliśmy przerwy

•  Rozłożyliśmy w czasie godziny zmian i przerw, żeby zmniejszyć liczbę osób korzystających ze stołówki w tym samym czasie

•  Tymczasowo zawiesiliśmy kontrole bezpieczeństwa prowadzone przy wyjściu z budynków, aby ograniczyć gromadzenie się ludzi w jednym miejscu w tym samym czasie

•  Tymczasowo zmieniliśmy również naszą politykę w zakresie korzystania z telefonów komórkowych, aby umożliwić pracownikom kontakt z rodziną.

•  Nasze rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk odbywają się teraz online".