Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Bio Planet: Nasze wyniki za 2019 rok nadal nie są satysfakcjonującedlahandlu.pl - 6 kwietnia 2020 11:20


Wynik Bio Planet za 2019 rok – zdecydowanie lepszy niż osiągnięty w 2018 roku – nadal nie jest na satysfakcjonującym zarząd poziomie. Na osiągnięte wyniki wpłynęły takie czynniki jak: wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży (19 proc. podczas gdy w 2018 roku dynamika sprzedaży wynosiła 4 proc.); wysoki wzrost kosztów rodzajowych 18 proc. (wynikający przede wszystkim z dużego wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych); oraz dodatnie różnice kursowe związane z korzystnymi dla spółki kursami euro i dolara - napisał w liście do akcjonariuszy Sylwester Strużyna, prezes zarządu Bio Planet S.A.

W 2019 r. Bio Planet S.A. zwiększyła sprzedaż osiągając 153,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (19% wzrostu w stosunku do 2018 roku, kiedy przychody wyniosły 128,4 mln zł). Jednocześnie zwiększył się zysk netto spółki osiągając poziom 1,8 mln zł.

Poprzez wypracowanie 1,81 mln zł zysku netto wartość zysku netto przypadającego na 1 akcję zwiększyła się do poziomu 0,65 zł, wobec 0,03 zł zysku przypadającego na 1 akcję w 2018 roku. Wartość księgowa na 1 akcję zwiększyła się do poziomu 4,51 zł, tj. zwiększyła się o 16% w stosunku do 3,88 zł wartości księgowej na 1 akcję na koniec 2018 roku.

- W ocenie zarządu spółki w 2020 roku dynamika wzrostu sprzedaży powinna kolejny raz przekraczać dynamikę wzrostu kosztów przyczyniając się do istotnej poprawy rentowności. Rynek żywności bio rośnie obecnie w Polsce w tempie szacowanym przez nas, na około 10% rocznie i wzrost ten wpisuje się w ogólnoświatowy trend zwiększania spożycia certyfikowanej żywności ekologicznej, obejmujący stopniowo kolejne obszary geograficzne. W ocenie zarządu Bio Planet silny wzrost polskiego rynku bio żywności będzie kontynuowany w następnych latach - uważa Sylwester Strużyna.

- Nasze szacunki odnośnie wielkości polskiego rynku żywności bio w 2019 r. to około 1,2 mld zł liczone w cenach detalicznych brutto. Z kolei wielkość rynku liczona w cenach hurtowych brutto wyniosła w 2019 roku około 840 mln zł, zaś w cenach hurtowych netto około 770 mln zł. Oznacza to, że udział Bio Planet w rynku (liczonym według cen hurtowych netto) wyniósł w 2019 roku około 18%. Tym samym spółka umocniła pozycję lidera rynku polskiego w zakresie dystrybucji hurtowej żywności ekologicznej. Naszym celem długoterminowym jest wypracowanie stabilnej i przewidywalnej polityki dywidendowej. Chcielibyśmy, aby standardem Bio Planet stało się przeznaczanie około 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk netto na 1 akcję został wypracowany w 2019 r. na 0,65 zł na jedną akcję; i konsekwentnie jako zarząd rekomendujemy przeznaczenie 0,30 zł na dywidendę na 1 akcję (tj. łącznie 840 tys. zł). Jednocześnie zakładamy, że w kolejnym roku dywidenda dla Akcjonariuszy istotnie wzrośnie dzięki wypracowywaniu wyższych zysków netto - czytamy w liście.