Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

LPP rezygnuje z blisko 30 proc. powierzchni. Będzie rzeź galerii, w których jest "anchor tenant"?dlahandlu.pl - 30 kwietnia 2020 09:19


Zarząd LPP zdecydował o odstąpieniu od części umów najmu zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce. Spółka odstąpi od umów stanowiących około 29,5 proc. ogólnej powierzchni handlowej wykorzystywanej przez grupę. Jeżeli LPP nie uda się porozumieć z właścicielami centrów handlowych, nie otworzy swoich sklepów 4 maja.

29 kwietnia zarząd LPP podjął decyzję o odstąpieniu od części umów w przedmiocie korzystania z powierzchni handlowych zawartych z właścicielami galerii handlowych znajdujących się na terytorium Polski i z tym samym dniem rozpoczęty został proces formalnego przekazywania poszczególnym wynajmującym stosownych oświadczeń.

Spółka odstąpi od umów na używanie powierzchni handlowych stanowiących około 29,5% ogólnej liczby mkw. powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Grupę Kapitałową LPP SA. Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 wykonywanie umów, o których mowa na dotychczasowych warunkach jest trwale niemożliwe, co uzasadnia skorzystanie przez LPP z przysługujących LPP uprawnień.

Jednocześnie LPP wyraża gotowość do podjęcia z galeriami handlowymi rozmów na temat nowych umów, zawierających warunki adekwatne do nowych okoliczności. Celem zarządu jest adaptacja warunków sprzedaży z wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP.

- Zniesienie zakazu handlu z oczywistych względów nie mityguje ryzyka długotrwałego spadku zainteresowania klientów odwiedzinami i zakupami w galeriach handlowych co negatywnie i długotrwale wpłynie na poziomy przychodów w tym kanale sprzedaży po zniesieniu zakazu. Przewidywane ograniczenia w postaci montowania w galeriach handlowych kamer termowizyjnych z pomiarem temperatury i segregacją klientów na różne grupy ryzyka (czerwoną, żółtą i zieloną), ostrzeżenia z megafonów o ryzyku COVID-19, obowiązek dokonywania zakupów w maseczkach i gumowych rękawiczkach ograniczających swobodne dotykanie i przymierzanie towarów, a także ograniczenia co do liczby klientów w sklepie i galerii handlowej powoduje, że rzeczywistość handlowa będzie zupełnie inna. Uzasadnia to od strony prawnej odstąpienie od dotychczasowych umów - wyjaśnia zarząd.

Obecna sytuacja wymusza też głęboką zmianę modelu biznesowego sklepów funkcjonujących w galerii handlowych i samych galerii handlowych oraz określenie nowych warunków ewentualnej współpracy.

Zgodnie z zawieranymi umowami pomiędzy galeriami handlowymi  a najemcami wyprowadzka tzw. anchor tenant, czyli głównego najemcy daje innym sklepom prawo do rozwiązania umowy ze względu na fakt, że spada główny wabik ruchu w centrum handlowym. Jak to wpłynie na rynek centrów handlowych?

Jednocześnie zarząd LPP poinformował, że z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu sporządzenia i dostarczenia właścicielom poszczególnych galerii handlowych oświadczeń o odstąpieniu od umów najmu, spółka podjęła decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji. Spółka wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej w dacie jej wystąpienia rodziło ryzyko utrudniania przez właścicieli galerii handlowych skutecznego doręczenia oświadczeń o odstąpieniu od umów, co mogłoby znacząco utrudnić proces z uwagi na skuteczność odstąpienia od chwili doręczenia adresatowi oświadczenia w tym zakresie. Ujawnienie informacji o decyzji zarządu odnośnie odstąpienia od umów najmu przed doręczeniem oświadczeń właścicielom galerii mogłoby zatem niekorzystnie wpłynąć na skuteczność złożenia oświadczeń o odstąpieniu.