Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka Forteam ma zabiezpieczenie także przeciwko dzieciom Świtalskiego. Wraca sprawa Małpkidlahandlu.pl - 13 maja 2020 10:47


Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital, który domaga się od Mariusza Świtalskiego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł, uzyskał sądowe zabezpieczenie roszczeń w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawie przeciwko dzieciom Mariusza Świtalskiego – Mateuszowi, Marcinowi, Mikołajowi i Nataszy. Zabezpieczenie dotyczy części ich majątku, a konkretnie – certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Świtalski FIZ, które Mariusz Świtalski przeniósł na swoje dzieci z pokrzywdzeniem Forteam jako wierzyciela - czytamy komunikacie funduszu.

– Mariusz Świtalski najwyraźniej spodziewał się, że będzie musiał zapłacić wielomilionową kwotę z tytułu gwarancji udzielonej Forteam Investments przy sprzedaży spółki Małpka przez kontrolowaną przez niego Czerwoną Torebkę, dlatego wyzbył się znacznej części swojego majątku. Co więcej, w ostatnich tygodniach Mariusz Świtalski podejmuje dalsze działania zmierzające do ukrycia swojego majątku, uniemożliwiając skuteczne dochodzenie roszczeń przez Forteam Investments – skomentował Christopher DeLise, prezes funduszu Delta Capital.

W lutym br. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał już postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Forteam Investments przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group, w wyniku czego ich aktywa zostały zajęte do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Roszczenie Forteam Investments opiewa na ponad 300 mln zł.

Zabezpieczenie to zostało uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w dalszym postępowaniu cywilnym przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu w związku z naruszeniem przez niego umowy gwarancyjnej zawartej z Forteam Investments w 2015 r.

8 maja 2015 roku, Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100% akcji Małpka S.A za horrendalną kwotę 362,3 mln zł, co oznacza, że cena zakupy 1 z 300 lokalizacji sieci, prowadzonej w formule agencyjnej wyniosła ok. 1,2 mln zł. W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18%) Czerwonej Torebki. Podpisując umowę sprzedaży, strony zdawały sobie sprawę z trudnego położenia spółki Małpka. W samej umowie wskazano, że strony mają świadomość, iż w celu osiągnięcia progu rentowności tej spółki wymagane jest dalsze znaczne finansowanie.

W 2012 r. wystartowało 50 sklepów pod szyldem Małpka Express, w 2013 roku powstało 170 sklepów, a w 2014 roku miało ich ruszyć 200 (ruszyło 130, czyli o 70 mniej niż zakładano - red.), zaś na 2015 planowano uruchomienie 300 nowych lokalizacji. Gdy właścicielem była jeszcze Czerwona Torebka zakładano, że w 2021 roku na rynku będzie działać ponad 2500 sklepów Małpka Express, choć potencjał rynku oceniany był na 6 tys. placówek. Nigdy nie doszło do zapowiadanego w 2016 roku przekształcenia większości lokali Małpka Express na Mexpress i powstania 60 nowych placówek. 31 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył przyśpieszone postępowanie układowe spółki Małpka S.A

Przy podpisywaniu transakcji Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam Umowę Gwarancyjną, która gwarantowała Forteam uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Mariusz Świtalski złożył na piśmie oświadczenie, iż dysponuje on osobiście majątkiem niezbędnym do wywiązania się z zawartej Umowy Gwarancyjnej.

Gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 roku, nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży, pomimo zaangażowania banku inwestycyjnego, który przeprowadził proces sprzedaży. Mariusz Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę.

W związku z tym, 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie Umowy Gwarancyjnej. Mariusz Świtalski i spółki od niego zależne nie uregulowały należności i zobowiązań wobec Forteam, co spowodowało złożenie wniosku o zabezpieczenie i wstąpienia na drogę powództwa cywilnego.