Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Credit Agricole: Dynamika cen żywności będzie spadaćCredit Agricole - 8 czerwca 2020 11:03


Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, Credit Agricole zrewidował prognozy makroekonomiczne. Prognoza spadku PKB o 3,8 proc. r/r w 2020 r. pozostała taka sama, ale zmienił się jednak profil czasowy oraz struktura wzrostu gospodarczego. Kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek dynamiki cen żywności.

- Dane o aktywności gospodarczej w kwietniu (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i produkcja budowlano-montażowa) okazały się znacząco gorsze od naszych oczekiwań. Dlatego zrewidowaliśmy naszą prognozę dynamiki PKB w II kw. w dół do -10,5% r/r. Napływające w ostatnim czasie tzw. miękkie wskaźniki koniunktury (m.in. transakcje kartami płatniczymi, natężenie ruchu drogowego, rezerwacje obiektów noclegowych) wskazują na rosnący optymizm wśród gospodarstw domowych. Tym samym podnieśliśmy naszą prognozę konsumpcji w II poł. 2020 r. Nadal oczekujemy, że spożycie prywatne będzie spadać w ujęciu rok do roku, jednak w mniejszym stopniu niż poprzednio - informuje Credit Agricole.

Perspektywy dla inwestycji wyglądają pesymistycznie. Aktywność inwestycyjna firm będzie ograniczona w tym roku z uwagi na podwyższoną niepewność związaną z dalszym rozwojem epidemii. Wsparciem dla takiej oceny są wyniki badań koniunktury GUS, wskazujące na odnotowany w maju wzrost łącznego odsetka firm wskazujących na „negatywne i poważne” oraz „zagrażające stabilności firm” konsekwencje pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz transporcie i gospodarce magazynowej (stabilny łączny odsetek firm odnotowano jedynie w „gastronomi i zakwaterowaniu”).

- Ponadto, nadal oczekujemy wyraźnego zmniejszenia nakładów brutto na środki trwałe jednostek samorządu terytorialnego (efekt oszczędności w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19), co jest zgodne z oceną rządu zaprezentowaną w Aktualizacji Programu Konwergencji 2020 (spadek inwestycji publicznych o ok. 4% w 2020 r.). Uważamy również, że w najbliższych kwartałach obniżą się inwestycje gospodarstw domowych (zakupy mieszkań zarówno w celach inwestycyjnych, jak i w celu zaspokojenia własnych potrzeb), do czego przyczyni się pogorszenie sytuacji na rynku pracy (por. MAKROmapa z 20.05.2020). W sumie, spadek inwestycji ogółem będzie się pogłębiał i w II poł. br. osiągnie dwucyfrowe tempo w ujęciu rok do roku - czytamy w raporcie Credit Agricole.

- W naszej ocenie dynamika PKB będzie kształtowała się poniżej zera do I kw. 2021 r. włącznie. Następnie z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy tempo wzrostu gospodarczego będzie wyraźnie dodatnie. Prognozujemy, że dynamika PKB wyniesie 3,2% średniorocznie w 2021 r. Dodatkowym czynnikiem wsparcia dla wzrostu PKB w przyszłym roku będzie uruchomienie unijnego funduszu odbudowy. Przyczyni się on do szybszego wzrostu inwestycji i wzrostu gospodarczego nie tylko w 2021 r. ale również w kolejnych latach - podano.

Credit Agricole zrewidował prognozę inflacji.- Podnieśliśmy naszą ścieżkę cen żywności ze względu na wyższy punkt startowy naszej prognozy. Niemniej podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek dynamiki cen żywności w znacznym stopniu związany z efektami wysokiej bazy sprzed roku (m.in. w przypadku cen mięsa, owoców i warzyw). Uwzględniając majowe opady ryzyko wystąpienia suszy w Polsce obniżyło się, choć pozostaje ono znaczące. Stąd też warunki agrometeorologiczne są głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza. Jednocześnie ceny ropy na światowym rynku kształtują się powyżej naszych wcześniejszych oczekiwań, co oddziałuje w kierunku wyższej dynamiki cen paliw. W rezultacie zrewidowaliśmy naszą prognozę inflacji w 2020 r. w górę do 3,6% r/r. Uważamy, że w horyzoncie kilku kwartałów inflacja bazowa obniży się niemal do zera, czemu sprzyjać będą efekty wysokiej bazy oraz słaby wzrost gospodarczy. Oczekujemy, że inflacja ogółem wyniesie średniorocznie 2,2% w 2021 r. - podano .