Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Franczyza zwraca uwagę rządu. Możliwe nowe regulacje prawnedlahandlu.pl - 10 listopada 2020 13:00


Temat franczyzy i nieprawidłowości na tym rynku jest coraz częściej podnoszony nie tylko przez przedsiębiorców, ale i polityków. Czy franczyza zostanie wkrótce na nowo uregulowana?

Pod koniec września grupa posłów (Maciej Konieczny, Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza) zwróciła się do ministerstwa sprawiedliwości ws. nieprawidłowości w sieciach franczyzowych. 

- Zaniepokojony wieloma sygnałami od ajentów i franczyzobiorców z różnych sieci działających w Polsce oraz ich oczekiwaniami związanymi z wystąpieniem Pana Ministra Michała Wójcika w programie „Warto Rozmawiać” wyemitowanym 9 marca 2020 r. w TVP1 zwracam się z uprzejmą prośbą o informację zwrotną na temat postępu działań będących przedmiotem wypowiedzi Pana Ministra. Odnosząc się do poruszanego w programie tematu byłych ajentów i franczyzobiorców, Pan Minister powołał się na spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą i sędziami z Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku którego zlecono analizy systemów franczyzowych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej. Rynek franczyzowy w Polsce oczekuje na wyniki tych analiz - czytamy w interpelacji poselskiej.

Posłowie pytali m.in. czy ministerstwo podjęło już kroki prawne i kontrolne w celu weryfikacji tego procederu? Czy zostały podjęte jakieś działania przez ministerstwo, o których opinia publiczna nie była informowana? Jeśli tak, to jakie?

Na interpelację odpowiedziała Anna Dalkowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W odpowiedzi czytamy m.in.:

" Pismem z dnia 26 lutego 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z prośbą o przeprowadzenie analizy funkcjonowania rynku sprzedaży towarów oraz świadczenia usług na podstawie umów franczyzy, w tym problemów narastających w stosunkach pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą oraz jej opracowanie w formie raportu wraz ze sformułowaniem ew. postulatów de lege ferenda. Bodźcem do przeprowadzenia analizy w powyższym zakresie były wystąpienia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umowy franczyzy wskazujących na nierówną sytuację w stosunku pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, w mediach, w pismach kierowanych do Ministra Sprawiedliwości oraz podczas spotkania, które odbyło się w Ministerstwie w dniu 11 lutego 2020 r. z udziałem p. Michała Wójcika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. (...) Ograniczenie działalności wielu instytucji w związku z pandemią COVID-19 spowodowało, że aktualnie termin na opracowanie pełnej wersji raportu określono na dzień 30 listopada 2020 r. Analiza funkcjonowania rynku zostanie opracowana przez specjalistę wskazanego przez IWS, który po przeprowadzeniu badań w oparciu o metody naukowe przedstawi ich wyniki w raporcie, który powinien uwzględniać pełny obraz funkcjonowania rynku usług franczyzowych w aspekcie materialnym i terytorialnym w sposób pozwalający wysnuć wnioski na temat funkcjonowania tego rynku na terenie całego kraju wraz z ew. postulatami wprowadzenia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego" - podano.

Przypomnijmy, 3 listopada pisaliśmy o raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Raport tutaj.

" (...) W celu wypracowania optymalnych rozwiązań, w przypadku prowadzenia działań legislacyjnych, analizowane będą również przykładowe rozwiązania zawarte w opracowanym przez Międzynarodowy Instytut Prawa Prywatnego (UNIDROIT) prawie modelowym dotyczącym ujawniania informacji o franczyzie, obejmujące m. in. obowiązek przekazania przez franczyzodawcę franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego (prospektu) w formie pisemnej w określonym terminie przed podpisaniem umowy franczyzy zawierającego podstawowe informacje o franczyzodawcy oraz produkcie/usłudze, które będą nabywane /świadczone przez franczyzobiorcę, sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, obowiązek franczyzodawcy naprawienia szkody wynikłej z niedopełnienia obowiązków informacyjnych, chyba że franczyzobiorca wiedział o fałszywości/nierzetelności przedstawionych danych lub z łatwością mógł się o tym dowiedzieć oraz nieważność oświadczenia franczyzobiorcy o zrzeczeniu się któregokolwiek z ww. uprawnień.
Możliwe do wprowadzenia są również inne rozwiązania w zakresie prawa publicznego, w szczególności: powołanie organu nadzorującego wykonywanie obowiązków i
wymogów nałożonych na franczyzodawców (ewentualnie poszerzenie kompetencji jednego z
organów już istniejących) oraz upoważnienia go do zastosowania sankcji o charakterze
administracyjnym, stworzenie rejestru franczyzodawców, wprowadzenie sankcji
prawnokarnych za kwalifikowane naruszenie wprowadzonych obowiązków informacyjnych i
publikacyjnych oraz rozszerzenie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji wraz z objęciem
określonych zachowań, godzących w interesy franczyzobiorców, przepisami karnymi ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wybór optymalnych środków do ew. wykorzystania w pracach legislacyjnych będzie możliwy dopiero po analizie istniejącego stanu faktycznego na rynku franczyzy oraz wniosków zawartych we wskazanym wyżej raporcie będącym w opracowaniu IWS. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac legislacyjnych opracowany w ich wyniku projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym z udziałem m. in. Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców - czytamy w odpowiedzi.