Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Radosław Majdan nie jest już prezesem Vabun. Spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznychMW, dlahandlu.pl - 16 lutego 2021 09:12


Pod koniec grudnia ub.r. swoją rezygnację z funkcji prezesa Vabun złożył Radosław Majdan. Zastąpił go Zbisław Lasek. W IV kwartale 2020 r. przychody netto ze sprzedaży Vabun S.A. i zrównane z nimi wyniosły 828,65zł, co w porównaniu do 503 645,65 zł za analogiczny okres 2019 świadczy o spadku na poziomie 99,84 proc. r/r. W 2020 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 584 794,84 zł, co w stosunku do 1 948 617,83 zł za analogiczny okres 2019 r. również wskazuje na spadek - o 69,99 proc. r/r.- podała spółka w komunikacie.

Na poziomie wyniku netto spółka wykazała za okres IV kwartału 2020 r. stratę w wysokości 44 072,09 zł, co w stosunku do 71 113,29 zł zysku netto za IV kw. 2019 r. świadczy o pogorszeniu w powyższym zakresie. Za okres 2020 r. zysk netto spółki wynosi 24 641,14 zł, co jest lepszym wynikiem w porównaniu do straty netto na poziomie 116 003,65 zł w 2019 r.

W wyniku oddziaływania pandemii na polską gospodarkę oraz popyt na oferowane produkty, spółka odnotowała spadek osiąganych wyników finansowych. Przyczyną tego faktu jest m.in. zamknięcie galerii i centrów handlowych, co spowodowało znaczące obniżenia liczby punktów, w których dystrybuowane są produkty Vabun - czytamy w raporcie.

W obliczu braku możliwości oszacowania długości trwania obowiązywania obostrzeń gospodarczych ograniczających potencjał sprzedażowy, w IV kwartale 2020 r. zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki.

Jak czytamy w komunikacie, wśród rozpatrywanych rozwiązań znajdują się m.in. sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa –poprzez wydzielenie ze struktur spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego ze spółką, połączenie z innym podmiotem lub wniesienie innego przedsiębiorstwa do struktur, pozyskanie nowego znaczącego inwestora lub partnera strategicznego, dokonanie zmian w strukturze bilansu, w tym nabycie lub zbycie istotnych aktywów spółki.