Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Fulfilio ma kłopoty ze skarbówką

Zarząd OEX S.A. 6 stycznia br. powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Fulfilio Sp. z o.o. (dawniej OEX E-Business Sp. z o.o.), postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wszczęciu wobec Fulfilio postępowania podatkowego dotyczącego prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług (podatku VAT) z tytułu wybranych transakcji handlowych dokonywanych przez tę spółkę w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.
Reklama

Postępowanie zostało wszczęte w związku z ustaleniami kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd, zakończonej protokołem z kontroli podatkowej. Spółka informował o zakończeniu oraz wcześniejszym przebiegu tej kontroli w raporcie w dniu 15 września 2022 r. oraz w publikowanych w ubiegłym roku raportach okresowych. Kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego spółki wynikająca z protokołu, odpowiadająca kwocie kwestionowanych rozliczeń podatku VAT (bez uwzględnienia odsetek i ewentualnego dodatkowego zobowiązania w podatku VAT) wynosiła 2.381.383 zł.

Fulfilio nie zgadza się z decyzją Urzędu

Fulfilio wniósł w ustawowym terminie zastrzeżenia do Protokołu oraz złożył odwołanie od decyzji Urzędu o dokonaniu związanego z powyższą kontrolą zabezpieczenia na majątku Fulfilio (o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2022 w dniu 1 września 2022 r.), ustanawiając jednocześnie dobrowolnie na rzecz Urzędu wymagane zabezpieczenie majątkowe w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym spółki w łącznej wysokości 2.512.684 zł, uwzględniającej również odsetki na dzień wydania decyzji zabezpieczającej. Zastrzeżenia, o których mowa powyżej nie zostały przez Urząd uwzględnione, natomiast w kwestii odwołania od decyzji o zabezpieczeniu Fulfilio nie został jeszcze poinformowany przez właściwy organ o żadnych rozstrzygnięciach.


Zarząd spółki Fulfilio podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w powyższej sprawie, tj. nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez Urząd w przekazanym spółce protokole i zamierza skorzystać ze wszystkich dostępnych środków w ramach rozpoczętego postępowania, aby sprawę rozstrzygnąć na korzyść Fulfilio, w tym poprzez złożenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień i dostarczenie dokumentów, również uzupełniających w stosunku do materiału przekazanego Urzędowi na etapie kontroli podatkowej.

OEX Fulfilio to spółka świadcząca usługi logistyczne dla e-commerce (zarządzanie zapleczem platformy sprzedaży oraz integracja stanów magazynowych z e-sklepem; warsztaty i doradztwo w zakresie zwiększania sprzedaży i optymalizacji logistyki).

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum