Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Media Expert i E NET. UOKiK będzie badał sprawę kolejne cztery miesiące

W UOKiK trwa postępowanie dot. koncentracji w relacjach wertykalnych (targetem jest firma świadcząca usługi podmiotom, które konkurują z przejmującym). Chodzi o przejęcie spółki E NET (obsługa IT w zakresie prowadzenia dużych platform ecommerce) przez Terg (właściciel Media Expert). W ostatnim czasie prezes UOKiK w odpowiedzi na interpelację posła Sachajko, wskazał, że postępowanie zostało przedłużone o kolejne cztery miesiące.
Reklama

10 marca bieżącego roku do UOKiK skierowany został wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli przez TERG S.A. nad E NET PRODUCTION sp. z o.o. UOKIK bada czy koncentracja ta nie wpłynie niekorzystnie na rynek.

Druga faza postępowania UOKIK

W ubiegłym tygodniu UOKiK wszczął tzw. drugą fazę postępowania. W jej ramach Urząd przeprowadzi tzw. badanie rynku - będzie pytać podmioty z branży IT, jak wygląda sytuacja na rynku, ile podmiotów może świadczyć usługi analogiczne do E NET, ile czasu trwałoby wdrożenie nowego dostawcy usług itd. takie badanie może trwać 2-3 miesiąca, ale może też nawet rok. 

E NET obsługuje dziś takie podmioty jak: Media Expert, Media Markt, Alsen, Vobis, zadowolenie.pl, HP, Phillips, Samsung, Electro, Avans), Sizeer, CCC, Symbiosis, 50style, Timberland, Umbro, Agata Meble, Kler, Brico Marche i Duka.

Spółka TERG S.A. prowadzi działalność polegającą na sprzedaży detalicznej sprzętu gospodarstwa domowego, radiowo-telewizyjnego oraz komputerowego w sieci sklepów pod marką MediaExpert, a także w sklepach internetowych pod markami: Mediaexpert.pl, Electro.pl i Avans.pl.

Pismo do ministerstwa

Sprawą zainteresował się również poseł Andrzej Szejna. Napisał do ministerstwa rozwoju interpelację w tej sprawie. Ministerstwo bada temat, termin odpowiedzi zostanie przedłużony.

Jak czytamy w piśmie posła:

" Wielu przedsiębiorców prowadzących w Polsce działalność gospodarczą korzysta w jej ramach z usług wyspecjalizowanych kooperantów dostarczających im usługi chociażby z zakresu rozwiązań IT, systemów sprzedażowych lub do obsługi logistyki. Mając na względzie specyfikę prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach, tego rodzaju zewnętrzne usługi stanowią integralny element całego procesu produkcji lub sprzedaży. Przykładowo przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową za pośrednictwem internetowych kanałów sprzedaży korzystają często z usług w zakresie systemów obsługi platform e-commerce dostarczanych od zewnętrznych podmiotów. Podmioty te, wyspecjalizowane w swoich usługach, są często dostawcami usług na rzecz wielu przedsiębiorców działających na tym samym rynku.

Problem może pojawić się w sytuacji, w której jedna z dotychczas korzystających z usług takiego kooperanta firm decyduje się na jego bezpośrednie nabycie. W takim przypadku dochodzi do sytuacji, w której np. sklep internetowy jednego przedsiębiorcy obsługiwany jest za pomocą narzędzi informatycznych dostarczanych mu przez podmiot należący do jego bezpośredniego rynkowego konkurenta. Rodzić to może cały szereg zagrożeń w zakresie chociażby bezpieczeństwa przetwarzanych danych o sprzedaży i klientach. Jednocześnie, z uwagi na skompilowanie i zaawansowanie technologiczne tych systemów oraz bardzo dużą liczbę danych agregowanych za ich pomocą, zmiana takiego systemu nie jest sprawą prostą, a jej wdrożenie wymaga często wielu miesięcy. W efekcie dochodzić może do sytuacji, w której firma zmuszona jest przez dość długi czas korzystać z rozwiązań dostarczanych przez konkurencję i nie ma możliwości szybkiego zakończenia takiej współpracy bez szkody dla prowadzonej przez siebie działalności.

Transakcje tego rodzaju zgłaszane są co do zasady do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w ramach swoich kompetencji bada, czy takie przejęcia mają negatywny wpływ na rynek i czy nie stanowią one zagrożenia dla konkurencji. Jednakże wydaje się, że aktualnie funkcjonujące w Polsce przepisy dotyczące ochrony konkurencji nie zawierają regulacji w wystarczający sposób chroniących przedsiębiorców przed skutkami takich, mających wertykalny charakter, transakcji. UOKiK bada przede wszystkim, czy w wyniku przejęcia jednego przedsiębiorcy przez drugiego nie dochodzi do zbytniego zwiększenia udziału dominującej spółki na danym rynku. Jednocześnie wydaje się, że w przepisach brakuje jasnych i jednoznacznych wytycznych dotyczących tego, w jaki sposób chronić interesy rynkowej konkurencji przejmującego w sytuacji, w której w kluczowym zakresie świadczonych przez siebie usług korzystają oni z rozwiązań dostarczanych im przez podmiot, który stał się przedmiotem przejęcia. Co do zasady przedsiębiorcy mogą szukać ochrony na zasadach ogólnych i dochodzić swoich praw przed sądami w przypadku, gdyby doszło do przejęcia danych lub do celowo spowodowanych przez kooperanta awarii systemów, które uniemożliwiłyby prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Wydaje się jednak zasadne, aby tego rodzaju problemy analizowane były przez UOKiK na równi z zagrożeniami wynikającymi z nadmiernej monopolizacji konkretnego rynku, a katalog środków ochronnych wykorzystywanych przez UOKiK rozszerzony został o narzędzia umożliwiające np. zwiększenie kar umownych za naruszenia lub rozwiązanie umowy, a także ograniczających samo prawo do rozwiązania umowy przed czasem lub wydłużających okres wypowiedzenia umowy w sytuacji, w której takie działania mogłyby mieć negatywny wpływ na podmioty konkurencyjne wobec podmiotu nabywającego.

Przykładem takiej transakcji, która może skutkować negatywnie na cały szereg podmiotów działających na różnych rynkach sprzedaży produktów, jest zgłoszona w dniu 10 marca do UOKiK transakcja nabycia przez spółkę Terg SA spółki E Net Production sp. z o.o. Terg SA to firma prowadząca działalność gospodarczą przede wszystkim w branży sprzedaży sprzętu AGD i RTV za pośrednictwem marketów Media Expert oraz sklepów internetowych Mediaexpert.pl, avans.pl i electro.pl. E Ney Production to z kolei dostawca narzędzi e-commerce dla firm prowadzących sprzedaż internetową. Z jej usług oprócz ww. platform należących do Terg SA korzysta także cały szereg podmiotów wobec Media Expert konkurencyjnych, takich jak Media Markt, Zadowolenie.pl, Also oraz Vobis w branży sprzedaży elektroniki, ale także Kross, Bricomarché czy Duka, których obszar działalności jest także częściowo konkurencyjny wobec platform należących do Terg SA.

W przypadku wyrażenia przez UOKiK bezwarunkowej zgody na ww. transakcje konkurencyjne wobec Media Expert podmioty mogą być narażone na szkody wynikłe np. z faktu, że ich dane sprzedażowe przetwarzane będą przez podmiot należący do konkurencji, a ewentualne awarie systemów e-commerce dostarczanych przez E Net stanowić będą bezpośrednią korzyść dla konkurencji. Zagrożeniem może być także sytuacja, w której po zatwierdzeniu transakcji dojdzie do zerwania umowy pomiędzy E Net a tymi podmiotami ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku zostaną one z dnia na dzień pozbawione możliwości świadczenia usług na rzecz klientów, na czym także skorzysta konkurencja. Kary umowne wynikające z takiego zerwania umowy mogą stanowić w takim przypadku niewystarczające zabezpieczenie i nie spełniać swojej funkcji ochronnej."

Poseł zatem pyta: 

Czy zdaniem ministerstwa aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konkurencji stanowią wystarczające zabezpieczenie przed opisanymi powyżej zagrożeniami?
Czy zgodnie z aktualnie funkcjonującymi przepisami prezes UOKiK posiada wystarczające kompetencje w zakresie orzekania środków zabezpieczających przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami opisanych powyżej transakcji? W szczególności czy prezes UOKiK posiada kompetencje do tego, aby w ramach wyrażenia zgody na transakcje kształtować takie elementy współpracy pomiędzy podmiotami rynkowymi jak wysokość kar umownych czy długość okresu wypowiedzenia umów?
Czy ministerstwo analizowało powyżej przedstawione problemy? Jeśli tak, to czy w wyniku tej analizy zostały sformułowane postulaty legislacyjne?

2 maja Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu, odpowiedziała na pismo. Czytamy w nim m.in. " (...) Prezes UOKiK rozważa w tej sprawie wydanie stosownie do treści art. 96 a ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postanowienia o przedłużeniu tego postępowania o 4 miesiące w celu przeprowadzenia badania rynku. (...). Jakkolwiek koncentracje horyzontalne, z uwagi na ich bezpośredni, negatywny wpływ na presję konkurencyjną (poprzez eliminację z rynku konkurenta) są potencjalnie najgroźniejsze dla konkurencji,
to do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku mogą jednak również prowadzić koncentracje niehoryzontalne, tj. takie, których uczestnicy ze sobą nie konkurują. Uczestnikami koncentracji wertykalnych są podmioty działające na kolejnych szczeblach obrotu, tj. będące dla siebie dostawcami lub odbiorcami.
(...) Prezes UOKiK może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi, określając w drodze decyzji termin spełnienia tych warunków.
.

Reklama

Inteligentny e-commerce

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum