Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Shoper: 45 proc. wzrost przychodów w segmencie abonamenty

Grupa Shoper przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 55 083 tys. zł w porównaniu do 33 358 tys. zł w I półroczu 2021 r. Zysk netto to 8 681 tys. zł. Zysk w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 16 795 tys. zł, co oznacza spadek o 8 114 tys. zł.
Reklama

EBITDA firmy to 15 726 tys. zł a rentowność netto 16%.

Wartość GMV sklepów wyniosła 3,5 mld zł (wzrost 38% r/r), a GMV omnichannel – 3,8 mld zł (tj. w sklepach własnych i połączonych z nimi platformach handlowych, wzrost 37% r/r). 

 

Zdarzenia po dniu bilansowym Grupy Shoper

Po dniu 30 czerwca 2022 roku miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy 2022 roku:

19 lipca 2022 spółka dominująca zrefinansowała zakup udziałów w spółce Sempire Europe sp. z o.o. ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez BNP Paribas Polska S.A.

Selium jest agencją omnichannel (sprzedaż wielokanałowa), wyspecjalizowaną we wsparciu sprzedaży na zagranicznych marketplace (tj. Amazon, eBay, Real, Aliexpress, Kaufland itp.).

Rozliczenie 50% odroczonej zapłaty za udziały w Shoplo sp. z o.o.
Zgodnie z umową zakupu udziałów w Shoplo sp. z o.o. zawartej w dniu 17 sierpnia 2021, na podstawie której zapłata 20% ceny za udziały została odroczona w równych częściach do pierwszej i drugiej rocznicy podpisania
umowy, w przeddzień pierwszej rocznicy to jest 16 sierpnia 2022 spółka dokonała zapłaty 50% zatrzymanej kwoty sprzedającemu.

W dniu 25 sierpnia 2022 spółka dominująca dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu udzielonego przez BNP Paribas Polska S.A. w kwocie 2 mln zł (łączna kwota udzielonego kredytu wyniosła 15 mln zł).

Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów Grupy Shoper

Suma bilansowa bilansu Grupy wzrosła na koniec pierwszego półrocza 2022 o 27 691 tys. zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 roku. Aktywa trwałe wzrosły o 33 855 tys. zł na co główny wpływ miała akwizycja spółki Sempire w efekcie której wstępnie zidentyfikowano aktywa w ramach procedury rozliczenia ceny zakupu w postaci wartości firmy w kwocie 22 645 tys. zł oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 8 544 tys. zł, na które składają się wartości: relacji z klientami (7 436 tys. zł), znaku towarowego Sempire (692 tys. zł) oraz oprogramowania komputerowego (416 tys. zł).

Aktywa obrotowe spadły na koniec pierwszego półrocza 2022 o 6 164 tys. zł wobec stanu na koniec 2021 roku. Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów obniżył się o 8 397 tys. zł na co w przeważającej mierze wpłynęło rozliczenia zakupu 60% udziałów w Sempire w kwocie 15 126 tys. zł, wydatki na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwotach odpowiednio 2 265 tys. zł i 3 011 tys. zł, które w części zostały pokryte środkami pieniężnymi wygenerowanymi z działalności operacyjnej Grupy kapitałowej w pierwszym półroczu w kwocie 11 658 tys. zł.

Kapitały Grupy zmniejszyły się o 11 320 tys. zł, między innymi ze względu na uchwałę podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy za rok 2021 w kwocie 20 281 tys. zł przy jednoczesnym
wypracowaniu przez Grupę zysku w pierwszym półroczu w kwocie 8 681 tys. zł.

Zobowiązania ogółem wzrosły o 39 011 tys. zł, na co składa się wzrost zobowiązań z tytułu odroczonej oraz warunkowej zapłaty za udziały wynikający z akwizycji Sempire w kwocie 15 518 tys. zł oraz zobowiązania wobec akcjonariuszy z tytułu dywidendy uchwalonej 31 maja 2022 z terminem wypłaty w lipcu 2022 w kwocie 20 281 tys. zł.

Przychody Grupy w pierwszym półroczu 2022 wyniosły 55 083 tys. zł i wzrosły o 65% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co podkreśla dalszy dynamiczny rozwój Grupy.

Przychody segmentu Abonamenty wzrosły, w porównaniu do pierwszego półrocza 2021, o 45% przy 74% wzroście przychodów segmentu Rozwiązania, które w pierwszym półroczu 2022 stanowiły 74% przychodów Grupy ogółem.

Koszty działalności Grupy wzrosły o 20 186 tys. zł, w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku, na co składa się głównie wzrost kosztów usług obcych (o 12 390 tys. zł) wynikający głównie z rozwoju sprzedaży usług w segmencie Rozwiązania, wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (o 5 566 tys. zł), związany z dynamicznym rozwojem Grupy, w tym wzrostem liczby klientów i rozbudową oferty produktowej, oraz
kontynuacją realizacji przez Grupę strategii zapewnienia dalszego dynamicznego wzrostu poprzez inwestycje w kadrę menadżerską i kadrę specjalistów, oraz wzrost amortyzacji o 2 038 tys. zł, na który złożyła się głównie amortyzacja aktywów zidentyfikowanych w wyniku przejęcia kontroli nad spółkami Apilo (dawniej Web-Com Group) i Shoplo, odpowiednio w kwietniu i sierpniu 2021 roku, i wartość amortyzacji wynikającej z przyjętego do używania oprogramowania związanego z rozwojem platform informatycznych Grupy.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum