Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

CBOS: w czerwcu nieco lepsze oceny sytuacji gospodarczej w kraju i jej prognozy

Nieco lepsze niż przed miesiącem są w czerwcu nastroje dotyczące gospodarki. Jako dobrą oceniło ją 25 proc. badanych. Poprawiły się także prognozy respondentów dotyczące sytuacji gospodarczej kraju. Skala pesymizmu zmniejszyła o 4 punkty, do 27 proc. Odwrotnego zdania było 24 proc. badanych - wynika z badania CBOS.
Reklama

Z badania CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" wynika, jeśli chodzi o ogólną sytuację w kraju to "w czerwcu oceny sytuacji w kraju są w zasadzie takie same jak przed miesiącem. Obecnie ponad jedna czwarta Polaków (27 proc.) twierdzi, że zmierza ona w dobrym kierunku, a niemal trzy piąte (57 proc.) - że w złym".

Zaznaczono, że oceny są w dużej mierze uzależnione od społeczno-politycznego usytuowania badanych.

Znacznie częściej pozytywnie niż negatywnie postrzegają ją zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, osoby identyfikujące się z prawicą oraz badani zaangażowani w praktyki religijne, co najmniej raz w tygodniu. Poczucie, że zmierza ona w dobrym kierunku, jest także relatywnie częste wśród respondentów starszych (powyżej 54 roku życia), mających wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych (w tym rolników) i ankietowanych z gospodarstw domowych o niskich (ale nie najniższych) dochodach per capita (od 1500 zł do 1999 zł).

Natomiast do najbardziej niezadowolonych z ogólnej sytuacji w Polsce zaliczają się potencjalni wyborcy wszystkich uwzględnionych w analizie ugrupowań opozycyjnych (szczególnie Koalicji Obywatelskiej, ale też Lewicy, koalicji Polski 2050 Szymona Hołowni z PSL-Koalicją Polską oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość), respondenci o poglądach lewicowych oraz niezaangażowani religijnie. Przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, częściej od innych podzielają ponadto ankietowani identyfikujący się z politycznym centrum, sporadycznie uczestniczący w praktykach religijnych, badani mający mniej niż 45 lat, mieszkający w półmilionowych lub większych miastach, najlepiej wykształceni, przedstawiciele takich grup zawodowych, jak kadra kierownicza i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, prywatni przedsiębiorcy, pracownicy usług, robotnicy niewykwalifikowani, respondenci pracujący w sektorze prywatnym poza rolnictwem, a także badani uzyskujący najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (4000 zł lub więcej) oraz niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej.

Respondenci zapytani zostali także przez CBOS, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni.

Według badań od ubiegłego miesiąca zmniejszył się odsetek Polaków (o 5 punktów, do 29 proc.) przewidujących pogorszenie sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Podobnie niską skalę pesymistycznych prognoz rejestrowaliśmy po raz ostatni dwa lata temu. Z kolei odsetki spodziewających się poprawy (21 proc.) i nieoczekujących zmian (34 proc.) pozostały w zasadzie takie same jak w maju. Przybyło natomiast osób niemających na ten temat zdania (wzrost o 4 punkty, do 15 proc.)".

Respondentów zapytano także o ogólną ocenę obecnej sytuacji polityczną w Polsce. Według badania, "od maja przybyło badanych z 50 proc. do 52 proc. negatywnie oceniających sytuację polityczną w Polsce" "Względnie stabilna jest liczba respondentów zadowolonych z niej (16 proc. wobec 17 proc. w maju) i uważających, że jest ona przeciętna (27 proc. wobec 26 proc. w maju). Co dwudziesty badany nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie" - wynika z sondażu.

Ponad to, "od maja minimalnie wzrósł odsetek prognozujących poprawę sytuacji politycznej (z 17 proc. do 19 proc.) i w takim samym stopniu zmniejszył się odsetek mówiących o braku zmian (z 42 proc. do 40 proc.). Na pogorszenie w tej dziedzinie wskazuje ponad jedna piąta Polaków (22 proc. wobec 23 proc. w maju). Niespełna co piąty ankietowany nie wie, czego się spodziewać".

Nieco lepsze niż przed miesiącem są z koli nastroje dotyczące gospodarki. "Od maja minimalnie przybyło badanych oceniających sytuację gospodarczą w kraju jako dobrą (wzrost o 2 punkty procentowe, do 25 proc.) i w podobnej mierze ubyło z niej niezadowolonych (spadek o 2 punkty, do 42 proc.). Niespełna jedna trzecia Polaków (30 proc.) postrzega tę sytuację jako przeciętną.

"Opinie o stanie gospodarki, podobnie jak te o sytuacji politycznej i ogólnym kierunku zmian następujących w kraju, są w znacznej mierze zdeterminowane przez polityczne i światopoglądowe usytuowanie badanych" - wynika z sondażu CBOS.

Zwrócono uwagę, że w większym stopniu niż oceny poprawiły się prognozy respondentów dotyczące sytuacji gospodarczej kraju. "W stosunku do maja zmniejszyła się skala pesymizmu (spadek o 4 punkty, do 27 proc.), natomiast przybyło osób przewidujących brak zmian w tej dziedzinie (wzrost o 3 punkty, do 38 proc.) i - w mniejszym stopniu - poprawę (wzrost o 2 punkty, do 24 proc.)" - wynika z sondażu.

Według badania CBOS "poprawiły się nieco oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin, które są obecnie najlepsze od czerwca ubiegłego roku". "Od maja ubyło badanych oceniających swój poziom życia jako przeciętny (spadek o 3 punkty procentowe, do 37 proc.), a minimalnie przybyło określających go, jako dobry (wzrost o 2 punkty, do 55 proc.). Ośmiu na stu ankietowanych (8 proc.) wyraża w tym względzie niezadowolenie" - wskazano.

Zwrócono uwagę, że oceny warunków materialnych są zbliżone do majowych. "Ponad połowa Polaków (53 proc.) jest z nich zadowolona, dwie piąte (40 proc.) określa je jako przeciętne, a siedmiu na stu (7 proc.) - jako złe" - czytamy w komunikacie.

Z danych dotyczących przewidywania poziomu życia w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy ponad połowa respondentów (52 proc.) - tak jak w maju - twierdziła, że w ciągu najbliższego roku nic się w tym względzie nie zmieni. Natomiast z 15 proc. do 19 proc. przybyło badanych, którzy przewidują, pogorszenie się warunków życia. Ubyło z kolei z 65 proc. do 62 proc. tych, którzy deklarowali, że pozostaną one niezmienione.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby (w tym: 59,3 proc. metodą CAPI, 25,8 proc. - CATI i 14,9 proc. - CAWI).

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum