Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

30 mln zł za sieć sportową. Kto tyle zapłacił?

18 stycz­nia br. zo­sta­ła sfi­na­li­zo­wa­na trans­ak­cja sprze­da­ży ca­łe­go ma­jąt­ku Go Sport. Na­byw­cą jest SPORTSDIRECT.COM Po­land.
Reklama
  • Jest nabywca majątku po Go Sport.
  • SPORTSDIRECT.COM Po­land to spółka na­le­żąca do Fra­sers Gro­up po­sia­da­ją­cej sieć skle­pów w po­nad dwu­dzie­stu kra­jach.

- W związ­ku z re­ali­za­cją trans­ak­cji sprze­da­ży ma­sa upa­dło­ści po­zy­ska­ła bli­sko 30 mln zł brut­to. Po­nad­to syn­dy­ko­wi uda­ło się uzgod­nić z no­wym wła­ści­cie­lem po­kry­cie czę­ści kosz­tów zwią­za­nych z za­rzą­dza­niem ma­jąt­kiem Go Sport. Te­raz przyj­dzie czas na usta­le­nie li­sty wie­rzy­cie­li oraz po­dział środ­ków po­mię­dzy wie­rzy­cie­li, w tym na rzecz pra­cow­ni­ków - poinformował syndyk Go Sport - firma Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

 

 

Przypomnijmy, upa­dłość GO Sport, ja­ko podmio­tu kon­tro­lo­wa­ne­go przez Ro­sjan, by­ła kon­se­kwen­cją wpi­sa­nia tej spół­ki na li­stę sank­cyj­ną. Z dnia na dzień do­szło do za­mro­że­nia wszel­kich jej ak­ty­wów, w tym cał­ko­wi­te­go za­mknię­cia wszyst­kich skle­pów i ma­ga­zy­nów, a funk­cję syn­dy­ka ob­ję­ła spół­ka Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. (ZFR). Po­stę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we wy­ma­ga­ło nad­zo­ru Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej, któ­ry mu­siał rów­nież wy­ra­zić zgo­dę na trans­ak­cję.

Szybka sprzedaż Go Sport

Sprze­daż Go Sport za­mknię­to przed upły­wem sze­ściu mie­się­cy od da­ty ogło­sze­nia upa­dło­ści. Jak na pol­skie wa­run­ki jest to nie­by­wa­łe, po­nie­waż upa­dło­ści za­zwy­czaj to­czą się du­żo dłu­żej, na­wet la­ta­mi.

- Przy­po­mnij­my, pod ko­niec lip­ca 2022 r. war­szaw­ski sąd upa­dło­ścio­wy ogło­sił upa­dłość sie­ci skle­pów GO Sport. Ze wzglę­du na to, że GO Sport był podmio­tem kon­tro­lo­wa­nym przez Ro­sję, od sa­me­go po­cząt­ku spra­wa nio­sła wie­le wy­zwań - za­rów­no praw­nych (pierw­szy ta­ki przy­pa­dek w Pol­sce), jak i or­ga­ni­za­cyj­nych (ma­ją­tek za­mro­żo­ny sank­cja­mi roz­sia­ny po ca­łym kra­ju, w głów­nych ga­le­riach han­dlo­wych). Naj­pierw nie by­ło wia­do­mo, czy w ogó­le moż­na ogło­sić upa­dłość podmio­tu wpi­sa­ne­go na li­stę sank­cyj­ną, sko­ro je­go ak­ty­wa są za­mro­żo­ne. Jak już do­pusz­czo­no tę moż­li­wość, przy­szło zmie­rzyć się z nie­ty­po­wą pro­ce­du­rą upa­dło­ści, w któ­rej – wbrew tra­dy­cyj­ne­mu mo­de­lo­wi – wio­dą­cej ro­li nie peł­nił tra­dy­cyj­ny du­et każ­dej upa­dło­ści, czy­li „syn­dyk i sę­dzia­-ko­mi­sa­rz”, lecz na­le­ża­ło do pro­ce­su włą­czyć Sze­fa KAS. Syn­dyk, by móc do­ko­nać sprze­da­ży ma­jąt­ku czy po­kry­wać bie­żą­ce kosz­ty, jak cho­ciaż­by koszt za­bez­pie­cze­nia i in­wen­ta­ry­za­cji ma­jąt­ku spół­ki, mu­siał uzy­ski­wać zgo­dę sze­fa KAS, na­wet je­że­li pra­wo upa­dło­ściowe w da­nej sy­tu­acji prze­wi­du­je tyl­ko zgo­dę sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza czy też au­to­no­mię syn­dy­ka. Po­ja­wił więc się swo­isty trze­ci or­gan po­stę­po­wa­nia upa­dło­ściowego, czy­li szef KAS - podkreśla firma Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja.

Z ra­mie­nia Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja po­stę­po­wa­nie pro­wa­dzi Bar­tosz Sie­ra­kow­ski, do­rad­ca re­struk­tu­ry­za­cyj­ny.

Historia Go Sport

Spółka Go Sport Polska powstała w lipcu 1998 roku. 

Za rok 2021 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości 149.079.066,59 zł, co stanowi wzrost o około 18% w porównaniu z rokiem 2020. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 188.792.080,36 zł. Spółka zakończyła rok 2021 stratą netto w wysokości 46.540.728,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku spółka zatrudniała 315 osób.

W roku 2021 spółka nie otwierała nowych sklepów ani nie prowadziła znaczących inwestycji. W 2020  roku zamknięto 2 placówki: sklep we Wrocławiu (DH Renoma) oraz sklep w Warszawie (Złote Tarasy).

W 2019 r. spółka prowadziła swoją działalność poprzez 33 sklepy stacjonarne Go Sport, 1 sklep internetowy oraz 3 sklepy pod szyldem „Courir”, w tym nowo otwarty w 2019 roku sklepy w Warszawie (CH Młociny). W 2019 roku spółka zamknęła 2 sklepy w Krakowie (CH M1) oraz w Markach (CH M1) oraz 3 sklepy „Courir”. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum