PARTNER PORTALU

Poznaj najważniejsze trendy technologiczne na 2021 rok

Autor: pr, dlahandlu.pl 18 lutego 2021 11:50

Poznaj najważniejsze trendy technologiczne na 2021 rok fot. shutterstock

Rok 2020 - to punkt zwrotny: moment, kiedy większość ludzi przestawiła się z kontaktów bezpośrednich na cyfrowe, obejmujące różne dziedziny życia - pracę, szkołę, zakupy. Nadszedł czas, by w procesie wprowadzania nowych rozwiązań do masowej produkcji zastąpić osobiste poświęcenie planowaniem w oparciu o technologię. Firma Deloitte przygotowała zestawienie najważniejszych trendów technologicznych na 2021 r.

Raport Deloitte pt. „Trendy technologiczne 2021” opisuje trendy, które w najbliższych 18-24 miesiącach mogą spowodować rewolucję w firmach.

Tegoroczny raport poświęcony jest zagadnieniom nierozłączności strategii biznesowej i technologii, sposobom wykorzystania innowacyjnych analiz przez szefów pionów IT, strategii rewitalizacji podstawowej infrastruktury w oparciu o platformy sieciowe oraz śmiałym, nowym rozwiązaniom, umożliwiającym optymalizację procesów rozwoju i przetwarzania danych w celu optymalizacji działania algorytmów uczenia maszynowego. Omawiane tematy obejmują również nową rolę łańcucha dostaw, jako nośnika wartości, cyberrewolucję spowodowaną brakiem zaufania oraz szybkie zacieranie granic między światem realnym a wirtualnym. W raporcie przedstawiamy również prognozy dotyczące przyszłości pracy oraz nowe narzędzia, których zastosowanie ma zapewnić różnorodność, równe traktowanie i zapobiegać wykluczeniu.

TRENDY TECHNOLOGICZNE 2021

 

Przeprojektowana strategia

Dzisiejsza technologia jest dla jednych źródłem nowych form przewagi konkurencyjnej, dla innych zaś zagrożeniem bytu i możliwości dalszego działania. W efekcie różnica między biznesową strategią przedsiębiorstwa a strategią technologiczną zaciera się - muszą współistnieć i współdziałać. Obecnie wytrawni stratedzy korporacyjni analizują nie tylko bieżące możliwości technologiczne firmy oraz uwarunkowania konkurencyjne, ale także znacznie szerszy zakres wykorzystania technologii w przyszłości w celu zwiększenia możliwości działania i prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu. Złożony charakter czynników wywołujących niepewność oraz ogrom dostępnych możliwości przekracza jednak możliwości analityczne ludzkiego mózgu. Dlatego właśnie stratedzy korzystają z zaawansowanych platform, wyposażonych w najnowsze narzędzia analityczne, zautomatyzowane procesy i sztuczną inteligencję. Rozwiązania te wykorzystuje się do ciągłej identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych czynników strategicznych, przy podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym oraz monitoringu wyników. W efekcie proces opracowywania strategii zmienia się z powolnego i nieciągłego w ciągły i dynamiczny, co ułatwia autorom strategii przyjęcie szerszej perspektywy i twórcze traktowanie szerokiej gamy możliwości, jakie niesie przyszłość.  


Wielka odnowa starego systemu

Modernizacja systemów korowych i migracja do chmury ułatwia pełne wykorzystanie potencjału cyfrowego przedsiębiorstwa. Do niedawna oznaczała również istotny wydatek w budżecie, który dana firma przeznaczała na transformację cyfrową. Dla wielu z nich koszt migracji do chmury czy innych strategii modernizacji systemów stanowił poważną barierę. Wygląda jednak na to, że wkrótce sytuacja ulegnie zmianie. Daje się bowiem zauważyć rosnący trend związany z wykorzystaniem mądrze skonstruowanych umów outsourcingowych dla potrzeb modyfikacji tradycyjnego uzasadnienia biznesowego takiej modernizacji. Niektóre firmy analizują możliwości przełączenia podstawowej infrastruktury na platformy oferujące coraz większe możliwości, w tym opcje niskokodowe. Wiele firm już realizuje strategie typu „najpierw platforma” od eliminacji długu technicznego w systemach ERP i migracji funkcji o mniejszym znaczeniu na inne platformy. W warunkach działania, które od lat charakteryzuje niepewność, takie innowacyjne metody, umożliwiające generowanie dodatkowej wartości z systemów zastanych, mogą stać się standardowym elementem planu działania każdego szefa pionu IT.


Dostawy: od łańcucha do sieci

Tegoroczne zakłócenia procesu realizacji dostaw dowiodły, że w wielu przypadkach odporność łańcuchów dostaw pozostawia wiele do życzenia i że wymagają one niezwłocznej transformacji cyfrowej. W miarę normowania się sytuacji coraz więcej firm optymalizuje swoje łańcuchy dostaw - systemy i procesy, zwiększając ich elastyczność, odporność i responsywność. Po pierwsze - szukają sposobów przekształcenia centrum kosztów łańcucha dostaw w centrum generowania wartości ukierunkowanej na klienta. Po drugie, wirtualizują duże zbiory danych, dzięki czemu są one łatwiej dostępne i można je wykorzystać w każdym punkcie stale rosnących sieci dostaw. Dodatkowo te najbardziej przewidujące korzystają z narzędzi automatyzacji procesów, urządzeń ubieralnych (inaczej wearables) i kobotów, czyli robotów współpracujących, celem zwiększenia bezpieczeństwa ludzi obsługujących łańcuch dostaw. Przekształcenie tradycyjnych łańcuchów dostaw w odporne, klientocentryczne sieci wymaga czasu. W większości przypadków proces ten, o kluczowym znaczeniu dla firmy, nigdy się nie skończy. Tego rodzaju przełomowa zmiana, spowodowana pandemią, może stać się nowym standardem działania. Jeżeli więc w przyszłości znów wystąpi zdarzenie o porównywalnej skali i znaczeniu, członkowie zarządu odpowiedzialni za łańcuch dostaw i technologię nie będą mogli usprawiedliwiać się, że nie byli w stanie go przewidzieć.


MLOps: Skalowanie sztucznej inteligencji

Ponieważ uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są coraz istotniejsze z punktu widzenia wyników przedsiębiorstwa, rośnie świadomość, że nadszedł czas, by w procesie wprowadzania nowych rozwiązań do masowej produkcji zastąpić osobiste poświęcenie planowaniem w oparciu o technologię. Skomplikowane modele maszynowego uczenia się ułatwiają sprawne wykrywanie wzorców, anomalii, prognozowanie i podejmowanie decyzji, a także prowadzenie pogłębionych analiz. Problem polega na tym, że w wielu firmach niesprawny, powolny proces opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań uniemożliwia eksperymentowanie i utrudnia współpracę zespołów produktowych z działem IT i naukowcami. W miarę dojrzewania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe firmy będą w stanie przezwyciężyć te ograniczenia dzięki inżynierii i dyscyplinie operacyjnej i sprawnie dostosować skalę wykorzystania sztucznej inteligencji do swoich potrzeb związanych z transformacją działalności. Aby stosowane rozwiązania mogły zapewnić przedsiębiorstwu szersze korzyści, konieczne jest przejście z etapu eksperymentowania do etapu automatycznych analiz przemysłowych. Tu przydatne mogą okazać się rozwiązania typu MLOps, znane również jako ML CI/CD, ModelOps i ML DevOps. Zastosowanie narzędzi i metodologii DevOps dla potrzeb B+R i produkcji umożliwi zwiększenie skali i zastosowania uczenia maszynowego w dziedzinie utrzymania i produkcji.


Rewolucja w danych: nowy wsad do maszyny

Ponieważ uczenie maszynowe umożliwia całkowitą zmianę sposobu działania przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji, coraz więcej pionierów korzystających ze sztucznej inteligencji uświadamia sobie, że zastana infrastruktura i modele danych, przystosowane do typowo ludzkiego sposobu decydowania, mogą okazać się kulą u nogi w przypadku nowych technologii, nastawionych na podejmowanie decyzji przez maszyny. Wobec tego zmieniają sposoby zbierania, przechowywania i przetwarzania danych. Trend ten nasila się i obejmuje zastosowanie nowych technologii i metod, na przykład zaawansowanych narzędzi do gromadzenia i strukturyzowania danych, analityki umożliwiającej identyfikację powiązań losowo wybranych informacji oraz nową generację magazynów danych w chmurze, wspierających złożone procesy modelowania. Równoczesne wykorzystanie wszystkich tych rozwiązań może ułatwić wykorzystanie dużej liczby danych jako podstawy nowego systemu, w którym maszyny będą nie tylko wspierać człowieka w procesie podejmowania decyzji, ale również wyręczać go w podejmowaniu decyzji przekraczających jego możliwości.


Nigdy nie ufaj nikomu, czyli zero trust

Sprytnie prowadzone cyberataki sprawiły, że tradycyjne podejście do cyberbezpieczeństwa zdezaktualizowało się. Koncepcja braku zaufania oparta jest o założenie, że żadne urządzenie, sieć ani użytkownik nie ma statusu zaufanego, nawet wewnątrz przedsiębiorstwa. W tego rodzaju architekturze każde żądanie dostępu podlega weryfikacji we wszystkich dostępnych punktach odniesienia, obejmujących m.in. tożsamość użytkownika, urządzenie, lokalizację i inne zmienne. Dane, aplikacje, obciążenie i inne zasoby traktowane są jak oddzielne komórki, które mogą zastopować próbę włamania, zatem podstawą prawa dostępu jest zasada udzielania jak najmniejszych przywilejów. Narzędzia automatyzacji i rozwiązania techniczne, niezbędne do skutecznego wdrożenia architektury zabezpieczeń opartej o zasadę braku zaufania umożliwiają wzmocnienie systemu bezpieczeństwa, uproszczenie zarządzania nim, podniesienie poziomu obsługi użytkownika końcowego i wykorzystanie nowoczesnych środowisk sieciowych dla potrzeb przedsiębiorstwa. Wdrożenie takiej architektury wymaga jednak znacznego wysiłku, w tym rozwiązania podstawowych problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa, automatyzacji procesów wykonywanych ręcznie, a także zaplanowania fundamentalnych zmian systemu bezpieczeństwa firmy, stosowanych rozwiązań technologicznych oraz procedur wykonywanych przez pracowników.

Restart modelu pracy

W miarę kontynuacji największego światowego eksperymentu w formie nieplanowanej pracy zdalnej wielu szefów firm zadaje sobie pytania, na które na razie nikt nie zna odpowiedzi: Czy praca zdalna będzie powszechnie stosowanym rozwiązaniem również po zakończeniu pandemii? Czy tego typu rozwiązanie da się utrzymać na dłuższą metę? Jak wpłynie to na wydajność i samopoczucie pracowników? Czy brak bezpośredniego kontaktu między członkami zespołu może negatywnie wpłynąć na innowacyjność? Jaką rolę będzie pełnić biuro firmy? Przedsiębiorstwa mogą przezwyciężyć wady pracy zdalnej celowo wykorzystując jej zalety, w tym dane generowane przez narzędzia na platformach, z których korzystają pracownicy. Może to ułatwić optymalizację wydajności pracowników i zespołów oraz dostosowanie warunków pracy do możliwości i preferencji poszczególnych osób dzięki spersonalizowanym rekomendacjom. W ten sposób praca zdalna stanie się czymś znacznie więcej niż niedoskonałym zamiennikiem biura. Ewolucja miejsca pracy - zarówno w terenie, jak i w centrali - umożliwi przedsiębiorstwu wykorzystanie tych danych do tworzenia wygodnych, wydajnych i tanich stanowisk pracy, bez problemu łączących się z systemem pracy zdalnej.

Doświadczenia szyte na miarę

Wielu z nas brakuje w nich jednak indywidualnych cech, charakterystycznych dla kontaktów osobistych. W przyszłości można oczekiwać, że konsumenci będą korzystali z transakcji online, nie rezygnując przy tym z dobrodziejstw personalizacji. Dlatego też wiele przedsiębiorstw opracowuje platformy zapewniające obsługę klienta zbliżoną do bezpośredniej w formie daleko idącej personalizacji kontaktów we wszystkich kanałach, zarówno cyfrowych, jak i fizycznych. W ciągu najbliższego półtora roku, do dwóch lat, oczekuje się pełnej integracji kanałów obsługi fizycznej i cyfrowej, z której z powodzeniem będą korzystać czołowe światowe marki.


Technologia w służbie różnorodności, równości i przeciwdziałania wykluczeniu

Wiele firm uznaje różnorodność, równe traktowanie i przeciwdziałanie wykluczeniu za imperatyw. Coraz więcej podejmuje szerokie inicjatywy, ukierunkowane na eliminację indywidualnych i zbiorowych uprzedzeń oraz nierównego traktowania, celem poprawy wyników działalności. Wobec tego wiele przedsiębiorstw korzysta z odpowiednich narzędzi technologicznych, umożliwiających badanie i pomiar skuteczności podejmowanych inicjatyw przez cały cykl życiowy szczególnie poszukiwanych pracowników. Niektóre, opracowują własne narzędzia, inne kupują gotowe od dostawców - zarówno startupów, jak i gigantów w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Oferowane rozwiązania są bardzo szerokie: obejmują rekrutację i promowanie różnych puli talentów, co ułatwia kierownictwu budowanie kultury tolerancji, umożliwiającej przyciągnięcie i zatrzymanie poszukiwanych specjalistów oraz pomiar skuteczności inicjatyw i opracowywanie znaczących analiz. Same narzędzia jednak - to nie wszystko. Przed rozpoczęciem gromadzenia i udostępniania danych, liderzy firm muszą starannie przeanalizować możliwe nieprzewidywane skutki takich działań i z pełną świadomością zarządzać ich realizacją, by osiągnąć pożądane efekty.

Podobał się artykuł? Podziel się!


BĄDŹ NA BIEŻĄCO


OGŁOSZENIA

Ilość aktualnych ofert: 8559
Ilość aktualnych ofert: 488070

POLECANE OFERTY

SZUKAJ OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH

Wyszukiwanie zaawansowane

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.